U bevindt zich hier: StartDocumentenGemeentelijke publicatiesSint-Pieters-WoluwePolitieke levenBulletin van vragen en antwoorden

Bulletin van vragen en antwoorden

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van Burgemeester en Schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

De schriftelijke vragen kunnen ieder ogenblik overgemaakt worden, via brief, via fax, via e-mail of door afgifte aan de Gemeentesecretaris.

Het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad vermeldt dat er wordt geantwoord op de schriftelijke vragen binnen de maand van hun ontvangst door het College van Burgemeester en Schepenen.

De mondelinge vragen worden uiterlijk twee werkdagen voor de zitting van de Gemeenteraad overgemaakt. Een mondeling antwoord wordt hierop gegeven tijdens de vergadering van de Gemeenteraad.

De mondelinge vragen worden opgenomen in de Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad.

 

Schriftelijke vragen

2018

 

Date/Datum

Conseiller - Raadslid

Objet de la question/Voorwerp van de vraag

03.01.2018 M. Jean-Claude Laes

Cession des biens immobiliers

Overdracht van onroerende goederen

Antwoord

 

2017

 

Date/Datum

Conseiller - Raadslid

Objet de la question/Voorwerp van de vraag

07.02.2017 Mw. Carla DEJONGHE

Verkeerssituatie François Desmedtstraat

Contexte routier rue François Desmedt

Vraag/question - Antwoord/réponse

02.05.17 Mw. Carla DEJONGHE

Initiatief om een sociale koelkast te installeren in Sint-Pieters-Woluwe

Initiative d'installer un frigo solidaire à Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/question - Antwoord/réponse

28.06.17 Mme Claire RENSON

Travaux d’isolation pour limiter les déperditions de chaleur et améliorer les performances énergétiques

Isolatiewerken om warmteverlies te beperken en de energieprestaties te verbeteren

Question/vraag - Réponse/antwoord

28.08.2017 Mme Anne-Charlotte d’Ursel

Service des Travaux publics

Dienst Openbare Werken

Question/vraag - Réponse/antwoord

29.08.2017 Mme Claire RENSON 

Présence d'un stand politique à la brocante du Centre

Aanwijzigheid van een politieke stand op de rommelmarkt in het Centrum

Vraag/question en antwoord/réponse

15.10.2017 M. Aymeric de LAMOTTE

Chômeurs à Woluwe-Saint-Pierre

Werklozen te Sint-Pieters-Woluwe

Question/vraag et réponse/antwoord

19.10.2017 Mw. Carla Dejonghe

Kinderdagverblij van Mooi-Bos

Crèche néerlandophone de Joli-Bois 

Vraag/question et Antwoord/réponse

22.12.17 M. Jean-Claude Laes

Légalité de l'augmentation de la rémunération de la fonction de Président du C.P.A.S.

Wettigheid van de verhoging van de vergoeding van de functie van Voorzitter van het O.C.M.W.

Antwoord

 

2016

 

Date/Datum

Conseiller - Raadslid

Objet de la question/Voorwerp van de vraag

17.03.2016 Mw. Carla DEJONGHE

Ticketmachine van het gemeentehuis


Appareil ticket de l'hôtel communal

Vraag/question - Antwoord/réponse

18.04.2016 Mw. Carla DEJONGHE

Werking en kwaliteitsgaranties van VOO


Fonctionnement et qualités de garantie de VOO

Vraag/question - Antwoord/réponse

20.06.2016 Mw. Carla DEJONGHE

Oproeping voor overlegcommissies


Convocation pour commissions de concertation

Vraag/question - Antwoord/réponse

05.07.2016 Mw. Carla DEJONGHE

Riooldeksel Stokkelsesteenweg


Plaque d'égout chaussée de Stockel

Vraag/question - Antwoord/réponse

29.07.2016 Mw. Carla DEJONGHE

Viering van met pensioen gaande politieagenten

Célébration des agents de police mis à la retraite

Vraag/question - Antwoord/réponse

05.10.2016  Mme Anne Charlotte d'URSEL

Statistiques relatives à la population

Statistieken betreffende de bevolking

Question/vraag - Réponse/antwoord

20.12.2016  M. Jean-Claude LAES 

Projet d'acquisition d'une partie du bâtiment de "La Poste" (avenue Ch. Thielemans)

Project tot aankoop van een deel van het gebouw van "De Post" (Ch. Thielemanslaan)

Question/vraag - Réponse/antwoord

 

2015

 

Date/Datum

Conseiller - Raadslid

Objet de la question/Voorwerp van de vraag

19.01.2015

Mw. Carla DEJONGHE

Nieuwe subsidie voor verenigingen 

Nouveau subside pour associations

Vraag/question - Antwoord/réponse

10.03.2015

Mw. Carla DEJONGHE

De markt van Vogelzang

Le marché du Chant d'Oiseau

Vraag/question - Antwoord/réponse

10.03.2015

Mw. Carla DEJONGHE

Inrichten van een sterretjesweide op het kerkhof van Sint-Pieters-Woluwe

Aménagement d'une parcelle des étoiles au cimetière de Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/question - Antwoord/réponse

12.03.2015

Mw. Carla DEJONGHE

Gemeenschapswachten

Gardiens de la paix

Vraag/question - Antwoord/réponse

17.03.2015

Mw. Carla DEJONGHE

Parkeerplaatsen voor gehandicapten

Parkings pour handicapés

Vraag/question - Antwoord/réponse

30.06.2015

Mme Anne Charlotte d'URSEL

Dérogations journée sans voiture

Afwijkingen autoloze zondag

Question/vraag - Réponse/antwoord

02.07.2015

Mme Anne Charlotte d'URSEL

Sanctions administratives communales

Gemeentelijke administratieve boetes

Question/vraag - Réponse/antwoord

22.10.2015

M. Tanguy VERHEYEN

Aide du personnel communal à l'organisation du Bal des Sports

Hulp van het gemeentelijk personeel bij de organisatie van het Sportbal

Question/vraag - Réponse/antwoord

22.10.2015

M. Tanguy VERHEYEN

Terrain de hockey du Parc de la Woluwe

Hockeyterrein van het Woluwepark

Question/vraag - Réponse/antwoord 

22.10.2015

M. Tanguy VERHEYEN

Agents constatateurs des redevances stationnement

Vaststellers van de parkeerretributies

Question/vraag - Réponse/antwoord  

22.10.2015

M. Tanguy VERHEYEN

Evénement jeunesse "Project W"

Jeugdevenement "Project W"

Question/vraag - Réponse/antwoord  

18.11.2015

Mw. Carla DEJONGHE

Mogelijkheid om de Nederlandstalige sectie van de Centrumschool onder te brengen in de lokalen van de Franstalige Muziekacademie


Possibilité d’accueillir la section néerlandophone de l’école du Centre dans les locaux de l’Académie de musique francophone du Centre

Vraag/question - Antwoord/réponse

19.11.2015

Mme Anne Charlotte d'URSEL et M. Aymeric de LAMOTTE

Réunions organisées dans le cadre du projet de réaménagement de la place Dumon

Vergaderingen gehouden in het kader van het ontwerp van herinrichting van het Dumonplein

Question/vraag - Réponse/antwoord

19.11.2015

Mme Anne Charlotte d'URSEL et M. Aymeric de LAMOTTE

Problématique des places de parking dans le cadre du projet de réaménagement de la place Dumon


Problematiek van de parkeerplaatsen in het kader van het ontwerp van herinrichting van het Dumonplein

Question/vraag - Réponse/antwoord

20.11.2015 

Mme Anne Charlotte d'URSEL

Négociations entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et AXA dans le cadre de la réalisation de projets envisagés dans le cadre du PPAS "Stockel Square"


Onderhandelingen tussen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en AXA in het kader van de verwezenlijking van ontwerpen overwogen in het kader van het BBP "Stokkel Square"

Question/vraag - Réponse/antwoord

16.12.2015

Mme Anne Charlotte d'URSEL

Actes de vandalisme commis aux alentours du Square Roi Baudouin 


Daden van vandalisme gepleegd in de omgeving van de Koning Boudewijnsquare

Question/vraag - Réponse/antwoord

 

 

 

2014

 

Date/Datum

Conseiller - Raadslid

Objet de la question/Voorwerp van de vraag

29.01.2014

Mme Anne Charlotte d'URSEL

Sanctions administratives

Administratieve sancties

Question/vraag - Réponse/antwoord

20.02.2014

M. Antoine BERTRAND

Impact des mesures prises par le Gouvernement fédéral en matière de chômage sur les budgets de la commune

Invloed van de maatregelen genomen door de federale Regering inzake werkloosheid op de begrotingen van de gemeente

Question/vraag - Réponse/antwoord

25.02.2014

19.05.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Toegang tot VDSL-diensten van BELGACOM voor HD‑televisie 

Accès aux services VDSL de BELGACOM POUR télévision HD

Vraag/question - Antwoord/réponse

01.04.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Groene ruimtes in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Espaces verts dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/question - Antwoord/réponse

08.04.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Inschrijvingsformulieren voor de jaarlijkse expositie van de artiesten van Sint-Pieters-Woluwe

Formulaires d'inscription pour l'exposition annuelle des artistes de Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/question - Antwoord/réponse

08.04.2014

Mme Anne Charlotte d'URSEL

Imprimerie communale

Gemeentedrukkerij

Question/vraag - Réponse/antwoord

22.04.2014

M. Tanguy VERHEYEN

Nuisances importantes occasionnées par le passage de trams rue G.J. Martin et rue du Duc durant les périodes de faibles fréquences

Belangrijke hinder veroorzaakt door de doortocht van trams tijdens lage frequentieperiodes in de G.J. Martinstraat en de Hertogstraat

Question/vraag - Réponse/antwoord

28.04.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Parkeren met bewonerskaarten 

Se garer avec les cartes de riverain

Vraag/question - Antwoord/réponse

28.05.2014

23.09.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Communicatie bij werven 

Communication lors de chantiers

Vraag/question - Antwoord/réponse

03.07.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Uitnodigingen voor proclamaties

Invitations pour proclamations

Vraag/question - Antwoord/réponse

22.08.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Toenemend onkruid in de gemeente 

Augmentation des mauvaises herbes dans la commune

Vraag/question - Antwoord/réponse

22.08.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Staat van het sanitair in Sportcity

État des sanitaires à Sportcity

Vraag/question - Antwoord/réponse

25.08.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Drugshandel in Sportcity 

Trafic de drogue à Sportcity

Vraag/question - Antwoord/réponse

25.08.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Afwezigheid van rolstoeltoegankelijke toiletten in Sportcity 

Absence de toilettes accessibles aux chaises roulantes à Sportcity

Vraag/question - Antwoord/réponse

03.09.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Overname sportterreinen Woluwepark

Reprise des terrains de sport du Parc de Woluwe

Vraag/question - Antwoord/réponse

12.09.2014

Mme Anne Charlotte d'URSEL

Centre sportif du Parc de Woluwe

Sportcentrum van het Woluwepark

Question/vraag - Réponse/antwoord

23.09.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Nood aan extra personeel voor de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek

Besoin de personnel supplémentaire pour la nouvelle bibliothèque néerlandophone

Vraag/question - Antwoord/réponse

08.10.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Snoeien van hagen

Taille des haies

Vraag/question - Antwoord/réponse

20.11.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Eentalig Te Deum in het kader van de Koningsdag

Te Deum unilingue dans le cadre de la Fête du Roi

Vraag/question - Antwoord/réponse

20.11.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Parkeerproblemen Centrumwijk 

Problèmes de stationnement dans le quartier du Centre

Vraag/question - Antwoord/réponse

12.12.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Gebruik van plastic glazen tijdens de feestelijke opening van het Xmas Festival

Utilisation de verres en plastique à la réception d'ouverture du Xmas Festival

Vraag/question - Antwoord/réponse

12.12.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Chalets voor V.Z.W.'s op het Xmas Festival 

Chalets pour A.S.B.L. au Xmas Festival

Vraag/question - Antwoord/réponse

 

 

 

2013

 

Date/Datum

Conseiller - Raadslid

Objet de la question/Voorwerp van de vraag

13.06.2013

M. Willem DRAPS

Demande de communication des engagements de personnel auxquels il a été procédé postérieurement au 07.12.2012 dans les cadres administratif, technique et ouvrier avec indication pour chacun d'eux des nom et prénom de l'agent, de sa fonction, de son échelle barémique (avec mention de l'ancienneté fictive ou par assimilation), de ses éventuelles primes ainsi que le service où il a été affecté

Verzoek tot mededeling van de personeels-aanwervingen waartoe werd overgegaan na 07.12.2012 in het administratief, technisch en werkliedenkader met vermelding voor eenieder van hen van naam en voornaam van de beambte, van zijn functie, van zijn weddeschaal (met aanduiding van de fictieve of gelijkgestelde anciënniteit), van hun eventuele premies evenals de dienst waartoe hij toevertrouwd werd

Question/vraag - Réponse/antwoord

23.09.2013

Mw. Carla DEJONGHE

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) in Sint-Pieters-Woluwe

Sanctions administratives communales (amendes SAC) à Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/question - Antwoord/réponse

12.11.2013

Mw. Carla DEJONGHE

Eentalige communicatie in het kader van het jaarlijks Xmas Festival

Communication unilingue dans le cadre du Xmas Festival annuel

Vraag/question - Antwoord/réponse

16.12.2013

M. Tanguy VERHEYEN

Rue G.J. Martin et rue du Duc - Passage permanent de trams bruyants et grinçants qui incommodent très fortement les riverains directs et éloignés

G.J. Martinstraat en Hertogstraat - Aanhoudende doortocht van luidruchtige en knarsende trams die de directe en afgelegen omwonenden zeer sterk hinderen

Question/vraag - Réponse/antwoord

19.12.2013

Mw. Carla DEJONGHE

Nood aan extra personeel voor de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek

Besoin de personnel supplémentaire pour la nouvelle bibliothèque néerlandophone

Vraag/question - Antwoord/réponse

 

 

 

2012

 

Date/Datum

Conseiller - Raadslid

Objet de la question/Voorwerp van de vraag

19.04.2012

M. Pascal LEFEVRE

Emplois occupés par les Sampétrusiens dans l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre et nombre de chômeurs à Woluwe-Saint-Pierre

Functies bekleed door Woluwenaren in het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe en aantal werklozen te Sint-Pieters-Woluwe

Question/vraag - Réponse/antwoord

 

 

 

2009

 

Date/Datum

Conseiller - Raadslid

Objet de la question/Voorwerp van de vraag

22.10.2009

Mme Claire RENSON

Déperdition d'énergie au hall de tennis du Centre sportif

Energieverlies in de tennishal van het Sportcomplex

Question/vraag - Réponse/antwoord