Samenstelling van het nieuw schepencollege

De zetelverdeling binnen de nieuwe meerderheid – Lijst (LB1150) van de Burgemeester, Ecolo-Groen, DéFi – is als volgt : 4 schepenzetels voor de Lijst (LB1150) van de Burgemeester evenals de post van Burgemeester en het Voorzitterschap van het OCMW, 3 schepenzetels voor Ecolo-Groen, 1 schepenzetel voor DéFi.

Benoît Cerexhe (LB1150), Burgemeester tijdens de vorige bestuursperiode en nu opnieuw verkozen heeft volgende bevoegdheden voor de komende 6 jaar : politie, veiligheid (urgentieplanning), preventie, burgerlijke stand en bevolking, gemeentepersoneel, algemene beleidscoördinatie, openbare betrekkingen en informatie, protocol, sport, animatie, erediensten, geschillen juridische zaken en verzekeringen.

Als nieuwe 1ste schepen wordt Caroline Lhoir (Ecolo-Groen) bevoegd de ecologische transitie, leefmilieu, duurzame ontwikkeling, agenda 21, groene ruimtes en aanplantingen, de Franstalige kinderdagverblijven, openbare netheid en dierenwelzijn.

Christophe de Beukelaer (LB1150) zal bevoegd worden voor de openbare werken en het wegennet, stedenbouw, mobiliteit, digitale transitie en werkgelegenheid.

Franstalig onderwijs en academies, het buitenschools aanbod en de huiswerkklassen komen in handen van Françoise de Callataÿ (LB1150), die nieuw is binnen het College. 

Eveneens nieuwkomer in het College is Antoine Bertrand (Ecolo-Groen) die bevoegd wordt voor jeugd, openbare gebouwen, gemeente-eigendommen, energie en economisch leven (handel, middenklasse en zelfstandigen).

Carine Kolchory is ook nieuw en wordt de enige schepen voor DéFi. Zij wordt bevoegd voor gezin, derde leeftijd, sociale zaken, gezondheid, gehandicapten, pensioenen, gelijke kansen en huisvesting, met inbegrip van het sociaal verhuurkantoor.

Status quo is er voor wat betreft Dominique Harmel die schepen van financiën, begroting en voogdij over het OCMW blijft.

De nieuwe schepenportefeuille van Pascal Lefèvre (Ecolo-Groen) bevat cultuur, permanente opvoeding, Franstalige bibliotheken en de mediatheek, de gemeenschapscentra, verbroederingen, internationale en Europese zaken en mensenrechten. 

Als enige Nederlandstalige verkozene binnen de meerderheid wordt Helmut De Vos (LB1150) opnieuw bevoegd voor de Nederlandstalige aangelegenheden (onderwijs, cultuur, kinderdagverblijven, bibliotheek en academie). 

Er zal ook opnieuw een voorzitter van de gemeenteraad worden aangeduid, en dat is dus niet de burgemeester. Die post gaat naar uittredend schepen Damien De Keyser (LB1150) die Francis Delpérée opvolgt.

 

De effectieve installatie van het nieuwe schepencollege gaat door op de volgende gemeenteraad, op dinsdag 4 december 2018 om 20u met volgende agenda : eedaflegging van de kandidaten die verkozen zijn als gemeenteraadslid, de stemming over de aanduiding van de voorzitter van de gemeenteraad en diens plaatsvervanger en vervolgens de verkiezing van de schepenen door de gemeenteraad. Het wordt een plechtig moment waarop u allemaal hartelijk wordt uitgenodigd.