Gemeentesecretariaat

Charles Thielemanslaan 93 – 1ste verdieping

De belangrijkste opdracht van het secretariaat is het bevorderen van de algemene goede werking van het bestuur door de Gemeentesecretaris en de verscheidene administratieve diensten te ondersteunen.

In een beperkt aantal gevallen is er eveneens rechtstreekse dienstverlening aan het publiek.

Het Gemeentesecretariaat behandelt de volgende zaken :

 1. Opstellen van de notulen van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen.
  Het secretariaat zorgt voor de opstelling en de bewaring van de notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen.
  De agenda van de openbare zitting van de Gemeenteraden kan op de website geraadpleegd worden of op aanvraag bekomen worden bij het secretariaat.
 2. Beheer van de dossiers van de leden van het Schepencollege en van de Gemeenteraad.
 3. Beheer van de dossiers van de intercommunale en andere maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is.
 4. Administratief beheer van de dossiers van de kerkfabrieken.
 5. Beheer van het administratief dossier “verkiezingen”.
 6. Ontvangen en verzenden van de briefwisseling.
 7. Organisatie van ceremonies ter gelegenheid van de viering van honderdjarigen, gouden, diamanten, briljanten en platinabruiloften.
  Ter gelegenheid van de 50ste, 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag zal het Gemeentebestuur zich verheugen de jubilarissen te feliciteren tijdens een ceremonie. Deze plechtigheid kan in het gemeentehuis plaatsvinden of ten huize van de jubilarissen. Om een datum vast te stellen, volstaat het gevolg te geven aan de uitnodiging overgemaakt door het secretariaat twee maanden vóór de officiële datum van de huwelijksverjaardag.
  Dergelijke plechtigheden worden eveneens georganiseerd voor de honderdjarigen.
 8. Bekendmaking van de reglementen, verordeningen, onderzoeken en verscheidene informatieberichten.
 9. Archiefverwerking.
 10. Bijhouden van de administratieve documentatie.
 11. Opvolging van de administratieve procedure voorafgaand aan de uitreiking van een ereteken.
  Enkel de werkgever kan een aanvraag indienen om een ereteken te verkrijgen voor een personeelslid. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verstrekt de nodige formulieren. Het Gemeentebestuur vult het formulier aan en stuurt het daarna door naar de bevoegde instantie.
 12. Organisatie van ceremonies voor de uitreiking van eretekens aan de leden van het gemeentepersoneel.
 13. Toelagen aan vaderlandslievende groeperingen.
 14. Uitgave van een gemeentegids en bijwerking (in samenwerking met de dienst “Public Relations”).

Verder gaan in Gemeentesecretariaat