Belastingen

Opgelet :

Voor de Personenbelasting (belasting op inkomsten), de BTW en het Kadaster, moet u met de FOD Financiën contact opnemen : 02/572.57.57.

Voor de onroerende voorheffing, moet u met Fiscaliteit Brussels contact opnemen : 02/430.60.60.

 

Gemeentehuis – Thielemanslaan 93 – gelijkvloers
Tél 02/773.05.54 –

 

  • Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor 2024: 6 %Reglement
  • Aanvullende gemeentebelasting op de onroerende voorheffing voor 2024: 2.200 centiemenReglement
  • Aanvullende gemeentebelasting op de gewestelijke belasting
    op de inrichtingen van toeristisch logies voor 2024 : 4.384 centiemenReglement

 

Bezwaar tegen een gemeentebelasting

Overeenkomstig de ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, moet het bezwaar schriftelijk ingediend worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en, op straffe van verval, moet worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de, derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Het moet ondertekend en gemotiveerd worden door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger.

Indien de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden in het kader van het bezwaar, moet hij dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaar.

 

Bezwaar tegen een gemeenteretributie (andere dan een parkeerbiljet)

Het bezwaar moet gericht worden :

  • hetzij per brief via post aan de dienst Belastingen, Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Brussel.

Het moet ondertekend en gemotiveerd zijn door de retributieplichtige of zijn vertegenwoordiger ;

  • hetzij per mail via het verplicht formulier, volledig ingevuld en ondertekend, beschikbaar op de internetsite van de Gemeente.

Het bezwaar moet ingediend worden, op straffe van verval, binnen een termijn van 3 maanden te tellen vanaf de datum van de verzending van de factuur.

Bezwaarformulier betreffende een retributie (andere dan een parkeerbiljet)

 

Bezwaar tegen een parkeerbiljet

De inlichtingen zijn beschikbaar via de volgende link : Bezwaarformulier betreffende een parkeerretributie

 

Belastingreglementen:

 

Retributiereglementen:

 

Parkeren