Transparantie

In overeenstemming met de nieuwe gemeentewet zijn gemeenten verplicht om op hun website verschillende officiële documenten te publiceren, zoals de jaarbegroting en de rekeningen met bijhorend verslag, de verordeningen van de Gemeenteraad, van het College van Burgemeester en schepenen en van de Burgemeester, de besluiten van de Burgemeester met verordenende waarde, enz.

Tegelijkertijd, legt het gemeenschappelijk decreet en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16.05.2019 betreffende de bekendmaking van de administratie in de Brusselse instellingen nieuwe verplichtingen op inzake actieve publicatie op de gemeentelijke website.

Ten slotte en in overeenstemming met artikel 7 van de Gemeenschappelijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse ambtenaren van 14.12.2017, moeten de burgemeester, de voorzitters van de O.C.M.W.’s en de schepenen tegen 1 oktober van elk jaar een verklaring indienen, die op de website van elke gemeente moet worden gepubliceerd. 

Alle informatie en documenten, waaronder deze die rechtstreeks betrekking hebben op de gemeentelijke V.Z.W.’s, bevinden zich in de tabbladen in de rechterkolom.