Gemeenteraad

De Gemeenteraad, fungerend als Parlement van de gemeente, wordt bijeengeroepen door het College van Burgemeester en Schepenen of door de Voorzitter van deze Raad. Hij regelt alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslaagt over alle andere onderwerpen die hem voorgelegd worden door de hogere overheid.

Tot de belangrijkste bevoegdheden van de Gemeenteraad behoren :

 • controle over de acties van het College van Burgemeester en Schepenen
 • vaststelling van de gemeentelijke reglementen voor het inwendig beheer en de gemeentelijke politieverordeningen
 • goedkeuring van de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen evenals van de gemeentelijke tariefreglementen
 • goedkeuring van de jaarlijkse rekening en de begroting van uitgaven en ontvangsten
 • bepalen van straffen en administratieve sancties
 • goedkeuring van het kader en van de statuten van het gemeentepersoneel
 • personeelsleden benoemen of afzetten
 • toelating verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om gerechtelijk te vervolgen
 • organiseren van de aankoop, de verkoop, de wisseling van een onroerend goed, het aannemen en uitgeven van grond in erfpacht, het sluiten van huurcontracten
 • organiseren van de controle over het beheer van het O.C.M.W.

 

Reglement van interne orde

 

Volgende zitting van de Gemeenteraad (dinsdag om 20u) : 

  • 17/09/2024
  • 15/10/2024
  • 19/11/2024
  • 16/12/2024 (maandag)