Interpellaties

Het interpellatierecht van de gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden hebben het recht om het College van Burgemeester en Schepenen te interpelleren over de manier waarop het zijn bevoegdheden uitoefent. Volgens het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad, moeten de interpellaties ingediend worden bij de Burgemeester, de Voorzitter van de Gemeenteraad of de persoon die hem vervangt, ten minste 5 vrije dagen voor de zitting en ingeschreven worden op de basisagenda of op de bijkomende dagorde van de Gemeenteraad. De Burgemeester of het Collegelid tot wiens bevoegdheden dit punt behoort antwoordt tijdens de vergadering op de interpellatie.
De interpellaties van de gemeenteraadsleden zijn opgenomen in de Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad.

Het interpellatierecht van de burgers

Twintig personen die in de gemeente wonen en ten minste 16 jaar oud zijn, mogen bij de Gemeenteraad een vraag om interpellatie indienen ter attentie van het College.

De interpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang, mag geen uitsluitend privé-belang hebben en moet in het Nederlands of het Frans gesteld zijn.

De interpellatie betreffende een aangelegenheid die moet worden behandeld in besloten vergadering, die reeds op de agenda van de Gemeenteraad staat, die reeds aan bod is gekomen in een interpellatie in de laatste drie maanden, die de mensenrechten met voeten treedt of die racistisch of xenofoob van aard is, is onontvankelijk.

Overeenkomstig artikel 2 bis van het reglement van interne orde van de Gemeenteraad moet dit verzoek om interpellatie schriftelijk worden gedaan met vermelding van de naam, de voornamen, de geboortedatum en de woonplaats van de verzoekers en door hen worden ondertekend; het moet duidelijk de titel, het voorwerp en de gestelde vraag vermelden en vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de Gemeenteraad kan voorlichten.

Elke vraag om interpellatie van dit type moet hetzij per aangetekende zending overgemaakt worden aan de Burgemeester, aan de Voorzitter van de Gemeenteraad of aan de persoon die hem vervangt, hetzij aan de Gemeentesecretaris overhandigd worden, ten minste 5 vrije dagen voor de zitting en ingeschreven worden op de basisagenda of op de bijkomende dagorde van de Gemeenteraad.

De uiteenzetting van de interpellatie gebeurt bij het begin van de vergadering. De Burgemeester of het Collegelid tot wiens bevoegdheden dit punt behoort antwoordt tijdens de vergadering op de interpellatie.
De interpellaties van de gemeenteraadsleden zijn opgenomen in de Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad.