Bulletin van vragen en antwoorden

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van Burgemeester en Schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

De schriftelijke vragen kunnen ieder ogenblik overgemaakt worden, via brief, via fax, via e-mail of door afgifte aan de Gemeentesecretaris.

Het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad vermeldt dat er wordt geantwoord op de schriftelijke vragen binnen de maand van hun ontvangst door het College van Burgemeester en Schepenen.

De mondelinge vragen worden uiterlijk twee werkdagen voor de zitting van de Gemeenteraad overgemaakt. Een mondeling antwoord wordt hierop gegeven tijdens de vergadering van de Gemeenteraad.

De mondelinge vragen worden opgenomen in de Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad.

 

Schriftelijke vragen

2020

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
16.01.2020M. Etienne Dujardin

Projet immobilier place de l’Orée

04.03.2020 M. Etienne Dujardin 

Gradins de la piscine de WSP/De tribunes van het zwembad van Sint-Pieters-Woluwe

QuestionRéponse

04.03.2020Mw. Carla DEJONGHE

Kinderdagverblijven Mooi-Bos en Stokkel – opvolging

10.03.2020Mw. Carla Dejonghe en Mw Christine Sallé

Dierenwelzijn

Bien-être animal

17.03.2020Mme Cathy Vaessen

Disparition de pistes cyclables

03.04.2020Mw. Carla Dejonghe
en Mw. Alexia Bertrand
Steunmaatregelen – handel
20.05.2020Mw. Carla Dejonghe en Mw. Christine SalléBlocus étudiants 1blocus étudiants 2 
20.05.2020M. Etienne DujardinProjet immobilier Place de l’Orée
25.05.2020M. Georges DallemagneDéchetterie Val des Seigneurs
05.06.2020Mw. Carla DejongheHeilige Petrus-Kapel : vraagantwoord
10.07.2020Mw. Carla DejongheNederlandstalige dienstverlening van de gemeente
16.07.2020Mw. Carla DEJONGHE

Opheffen van het verbod op PVC-ramen

Levée de l’interdiction des fenêtres en PVC

02.09.2020Mme Cathy Vaessen

Transparence des débats du conseil communal

2019

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
05.02.2019Mw. Carla DEJONGHE

Nood aan extra speelplein

Besoin de plaines de jeux supplémentaires

09.04.2019M. Etienne Dujardin

Soutien des asbl actives dans les droits de l’homme – Montant des subsides

Steun voor VZW’s die actief zijn op het gebied van de mensenrechten – Bedrag van de subsidies

18.04.2019Mw. Carla DEJONGHE

De gevaarlijke verkeerssituatie aan de Gebroeders Legrainlaan en Vrijwilligerslaan

Situation dangereuse du trafic avenue des frères Legrain et avenue des Volontaires

18.04.2019Mw. Carla DEJONGHE

De gevaarlijke verkeerssituatie voor voetgangers tijdens de werken aan het stormbekken in de Grootveldlaan

Situation dangereuse pour les piétons durant les travaux de construction
du bassin d’orage Grandchamp

23.04.2019Mw. Carla DEJONGHE

Het verplaatsen van de markt

Le déplacement du marché

02.05.2019Mme Anne-Charlotte
d’Ursel

Openbare netheid

Propreté publique

02.05.2019Mw. Carla DEJONGHE

Schriftelijke vraag containerpark

24.05.2019Mw. Carla DEJONGHE

Aperos van Stokkel

Apéros de Stockel

21.06.2019Mw. Carla DEJONGHE

Wolubus

15.07.2019Mw. Carla DEJONGHE

Adressenbestand van de oud-personeelsleden en het personeelsfeest

Liste d’adresses des anciens membres du personnel et la fête du personnel

18.07.2019Mw. Carla Dejonghe

Quadrophenia

Quadrophenia

25.09.2019 M. Jonathan de Patoul  

Commerces Place Dumon

Handel Dumonplein

11.10.2019Mw. Carla DEJONGHE

Dakinstallatie (Centrumschool)

11.10.2019Mw. Carla DEJONGHE

Schriftelijke vraag betreffende de staat van de tafels en brandblussers (W:halll)

04.11.2019Mw. Carla DEJONGHE

Schriftelijke vraag betreffende het Woluwepad

04.11.2019Mw. Carla DEJONGHE

Schriftelijke vraag betreffende voetbalwedstrijden op het Dumonplein

27.11.2019Mw. Carla DEJONGHE

Markt

Marché

04.12.2019M. Jonathan de Patoul

Abribusannexe

 

2018

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
03.01.2018M. Jean-Claude Laes

Cession des biens immobiliers

Overdracht van onroerende goederen

Réponse

09.01.2018M. Jean-Claude Laes

Montant de l’avance mensuelle sur les centimes additionnels à l’Impôt des personnes physiques

Bedrag van de maandelijkse vooruitbetaling van de opcentiemen op de Personenbelasting

Réponse/antwoord

22.02.2018Mw. Carla DEJONGHE

Aankondiging voor een plaatsbeschrijving bij de aanleg van een stormbekken aan de Grootveldlaan

Avis relatif à la description de la construction d’un bassin d’orage avenue Grandchamp

Réponse/antwoord

15.05.2018Mw. Carla DEJONGHE

Bijzitters

Réponse/antwoord

15.06.2018

Mw Carla Dejonghe

WK-wedstrijden

Réponse/antwoord

18.07.2018

Mw. Carla DEJONGHE

La Maison

Réponse/antwoord

20.07.2018

Mw Carla Dejonghe

ROFC Stokkel

Réponse/antwoord

20.12.2018

Mw Carla Dejonghe

Toegankelijkheid en organisatie van de gemeentelijke dienst Stedenbouw

Accessibilité et organisation du service communal de l’Urbanisme

2017

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
07.02.2017Mw. Carla DEJONGHEVerkeerssituatie François DesmedtstraatContexte routier rue François Desmedt
Vraag/questionAntwoord/réponse
02.05.2017Mw. Carla DEJONGHE

Initiatief om een sociale koelkast te installeren in Sint-Pieters-WoluweInitiative d’installer un frigo solidaire à Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/questionAntwoord/réponse

28.06.2017Mme Claire RENSON

Travaux d’isolation pour limiter les déperditions de chaleur et améliorer les performances énergétiques

Isolatiewerken om warmteverlies te beperken en de energieprestaties te verbeteren

Question/vraagRéponse/antwoord

28.08.2017Mme Anne Charlotte d’URSEL

Service des Travaux publics

Dienst Openbare Werken

Question/vraagRéponse/antwoord

29.08.2017Mme Claire RENSON

Présence d’un stand politique à la brocante du Centre

Aanwijzigheid van een politieke stand op de rommelmarkt in het Centrum

Question/vraag et Réponse/antwoord

15.10.2017M. Aymeric de LAMOTTE 

Chômeurs à Woluwe-Saint-Pierre

Werklozen te Sint-Pieters-Woluwe

Question/vraag et réponse/antwoord

 

19.10.2017Mw. Carla DEJONGHE 

Kinderdagverblij van Mooi-Bos

Crèche néerlandophone de Joli-Bois 

Vraag/question et Antwoord/réponse

 

13.12.2017Mme Alexia Bertrand

Chantier Place Dumon

Werf Dumonplein

Réponse/antwoord

22.12.2017M. Jean-Claude Laes 

Légalité de l’augmentation de la rémunération de la fonction de Président du C.P.A.S.

Wettigheid van de verhoging van de vergoeding van de functie van Voorzitter van het O.C.M.W.

Réponse

 

2016

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
17.03.2016Mw. Carla DEJONGHE

Ticketmachine van het gemeentehuisAppareil ticket de l’hôtel communal

Vraag/questionAntwoord/réponse

18.04.2016Mw. Carla DEJONGHE

Werking en kwaliteitsgaranties van VOOFonctionnement et qualités de garantie de VOO

Vraag/questionAntwoord/réponse

20.06.2016Mw. Carla DEJONGHE

Oproeping voor overlegcommissiesConvocation pour commissions de concertation

Vraag/questionAntwoord/réponse

05.07.2016Mw. Carla DEJONGHE

Riooldeksel StokkelsesteenwegPlaque d’égout chaussée de Stockel

Vraag/questionAntwoord/réponse

29.07.2016Mw. Carla DEJONGHE

Viering van met pensioen gaande politieagentenCélébration des agents de police mis à la retraite

Vraag/questionAntwoord/réponse

05.10.2016Mme Anne Charlotte d’URSEL

Statistiques relatives à la populationStatistieken betreffende de bevolking

Question/vraagRéponse/antwoord

20.12.2016M. Jean-Claude LAES

Projet d’acquisition d’une partie du bâtiment de “La Poste” (avenue Ch. Thielemans)Project tot aankoop van een deel van het gebouw van “De Post” (Ch. Thielemanslaan)

Question/vraagRéponse/antwoord

2015

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
19.01.2015Mw. Carla DEJONGHE

Nieuwe subsidie voor verenigingenNouveau subside pour associations

Vraag/questionAntwoord/réponse

10.03.2015Mw. Carla DEJONGHEDe markt van VogelzangLe marché du Chant d’Oiseau
Vraag/questionAntwoord/réponse
10.03.2015Mw. Carla DEJONGHE

Inrichten van een sterretjesweide op het kerkhof van Sint-Pieters-WoluweAménagement d’une parcelle des étoiles au cimetière de Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/questionAntwoord/réponse

12.03.2015Mw. Carla DEJONGHE

GemeenschapswachtenGardiens de la paix

Vraag/questionAntwoord/réponse

17.03.2015Mw. Carla DEJONGHE

Parkeerplaatsen voor gehandicaptenParkings pour handicapés

Vraag/questionAntwoord/réponse

30.06.2015Mme Anne Charlotte d’URSEL

Dérogations journée sans voitureAfwijkingen autoloze zondag

Question/vraagRéponse/antwoord

02.07.2015Mme Anne Charlotte d’URSEL

Sanctions administratives communalesGemeentelijke administratieve boetes

Question/vraagRéponse/antwoord

22.10.2015M. Tanguy VERHEYEN

Aide du personnel communal à l’organisation du Bal des SportsHulp van het gemeentelijk personeel bij de organisatie van het Sportbal

Question/vraagRéponse/antwoord

22.10.2015M. Tanguy VERHEYEN

Terrain de hockey du Parc de la Woluwe

Hockeyterrein van het Woluwepark

Question/vraagRéponse/antwoord

22.10.2015M. Tanguy VERHEYEN

Agents constatateurs des redevances stationnement

Vaststellers van de parkeerretributies

Question/vraagRéponse/antwoord

22.10.2015M. Tanguy VERHEYEN

Jeugdevenement “Project W”

Question/vraagRéponse/antwoord

18.11.2015Mw. Carla DEJONGHEMogelijkheid om de Nederlandstalige sectie van de Centrumschool onder te brengen in de lokalen van de Franstalige Muziekacademie
Possibilité d’accueillir la section néerlandophone de l’école du Centre dans les locaux de l’Académie de musique francophone du CentreVraag/questionAntwoord/réponse
19.11.2015Mme Anne Charlotte d’URSEL et M. Aymeric de LAMOTTE

Réunions organisées dans le cadre du projet de réaménagement de la place Dumon

Vergaderingen gehouden in het kader van het ontwerp van herinrichting van het Dumonplein

Question/vraagRéponse/antwoord

19.11.2015Mme Anne Charlotte d’URSEL et M. Aymeric de LAMOTTEProblématique des places de parking dans le cadre du projet de réaménagement de la place Dumon
Problematiek van de parkeerplaatsen in het kader van het ontwerp van herinrichting van het DumonpleinQuestion/vraagRéponse/antwoord
20.11.2015Mme Anne Charlotte d’URSELOnderhandelingen tussen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en AXA in het kader van de verwezenlijking van ontwerpen overwogen in het kader van het BBP “Stokkel Square”Question/vraagRéponse/antwoord
16.12.2015Mme Anne Charlotte d’URSELActes de vandalisme commis aux alentours du Square Roi Baudouin
Daden van vandalisme gepleegd in de omgeving van de Koning BoudewijnsquareQuestion/vraagRéponse/antwoord

2014

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
29.01.2014Mme Anne Charlotte d’URSEL

Sanctions administratives

Administratieve sancties

Question/vraagréponse/antwoord

20.02.2014M. Antoine BERTRAND

Impact des mesures prises par le Gouvernement fédéral en matière de chômage sur les budgets de la commune

Invloed van de maatregelen genomen door de federale Regering inzake werkloosheid op de begrotingen van de gemeente

Question/vraagréponse/antwoord

25.02.2014

19.05.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Toegang tot VDSL-diensten van BELGACOM voor HD‑televisie

Accès aux services VDSL de BELGACOM POUR télévision HD

Vraag/questionantwoord/réponse

01.04.2014Mw. Carla DEJONGHE

Groene ruimtes in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Espaces verts dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/questionantwoord/réponse

08.04.2014Mw. Carla DEJONGHE

Inschrijvingsformulieren voor de jaarlijkse expositie van de artiesten van Sint-Pieters-Woluwe

Formulaires d’inscription pour l’exposition annuelle des artistes de Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/questionantwoord/réponse

08.04.2014Mme Anne Charlotte d’URSEL

Imprimerie communale

Gemeentedrukkerij

Question/vraagréponse/antwoord

22.04.2014M. Tanguy VERHEYEN

Nuisances importantes occasionnées par le passage de trams rue G.J. Martin et rue du Duc durant les périodes de faibles fréquences

Belangrijke hinder veroorzaakt door de doortocht van trams tijdens lage frequentieperiodes in de G.J. Martinstraat en de Hertogstraat

Question/vraagréponse/antwoord

28.04.2014Mw. Carla DEJONGHE

Parkeren met bewonerskaarten

Se garer avec les cartes de riverain

Vraag/questionantwoord/réponse

28.05.2014

23.09.2014

Mw. Carla DEJONGHE

Communicatie bij werven

Communication lors de chantiers

Vraag/questionantwoord/réponse

03.07.2014Mw. Carla DEJONGHE

Uitnodigingen voor proclamaties

Invitations pour proclamations

Vraag/questionantwoord/réponse

22.08.2014Mw. Carla DEJONGHE

Toenemend onkruid in de gemeente

Augmentation des mauvaises herbes dans la commune

Vraag/questionantwoord/réponse

22.08.2014Mw. Carla DEJONGHE

Staat van het sanitair in Sportcity

État des sanitaires à Sportcity

Vraag/questionantwoord/réponse

25.08.2014Mw. Carla DEJONGHE

Drugshandel in Sportcity

Trafic de drogue à Sportcity

Vraag/questionantwoord/réponse

25.08.2014Mw. Carla DEJONGHE

Afwezigheid van rolstoeltoegankelijke toiletten in Sportcity

Absence de toilettes accessibles aux chaises roulantes à Sportcity

Vraag/questionantwoord/réponse

03.09.2014Mw. Carla DEJONGHE

Overname sportterreinen Woluwepark

Reprise des terrains de sport du Parc de Woluwe

Vraag/questionantwoord/réponse

12.09.2014Mme Anne Charlotte d’URSEL

Centre sportif du Parc de Woluwe

Sportcentrum van het Woluwepark

Question/vraagréponse/antwoord

23.09.2014Mw. Carla DEJONGHE

Nood aan extra personeel voor de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek

Besoin de personnel supplémentaire pour la nouvelle bibliothèque néerlandophone

Vraag/questionantwoord/réponse

08.10.2014Mw. Carla DEJONGHE

Snoeien van hagen

Taille des haies

Vraag/questionantwoord/réponse

20.11.2014Mw. Carla DEJONGHE

Eentalig Te Deum in het kader van de Koningsdag

Te Deum unilingue dans le cadre de la Fête du Roi

Vraag/questionantwoord/réponse

20.11.2014Mw. Carla DEJONGHE

Parkeerproblemen Centrumwijk

Problèmes de stationnement dans le quartier du Centre

Vraag/questionantwoord/réponse

12.12.2014Mw. Carla DEJONGHE

Gebruik van plastic glazen tijdens de feestelijke opening van het Xmas Festival

Utilisation de verres en plastique à la réception d’ouverture du Xmas Festival

Vraag/questionantwoord/réponse

12.12.2014Mw. Carla DEJONGHE

Chalets voor V.Z.W.’s op het Xmas Festival

Chalets pour A.S.B.L. au Xmas Festival

Vraag/questionantwoord/réponse

2013

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
13.06.2013M. Willem DRAPS

Demande de communication des engagements de personnel auxquels il a été procédé postérieurement au 07.12.2012 dans les cadres administratif, technique et ouvrier avec indication pour chacun d’eux des nom et prénom de l’agent, de sa fonction, de son échelle barémique (avec mention de l’ancienneté fictive ou par assimilation), de ses éventuelles primes ainsi que le service où il a été affecté

Verzoek tot mededeling van de personeels-aanwervingen waartoe werd overgegaan na 07.12.2012 in het administratief, technisch en werkliedenkader met vermelding voor eenieder van hen van naam en voornaam van de beambte, van zijn functie, van zijn weddeschaal (met aanduiding van de fictieve of gelijkgestelde anciënniteit), van hun eventuele premies evenals de dienst waartoe hij toevertrouwd werd

Question/vraagRéponse/antwoord

23.09.2013Mw. Carla DEJONGHE

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) in Sint-Pieters-Woluwe

Sanctions administratives communales (amendes SAC) à Woluwe-Saint-Pierre

Vraag/questionantwoord/réponse

12.11.2013Mw. Carla DEJONGHE

Eentalige communicatie in het kader van het jaarlijks Xmas Festival

Communication unilingue dans le cadre du Xmas Festival annuel

Vraag/questionantwoord/réponse

16.12.2013M. Tanguy VERHEYEN

Rue G.J. Martin et rue du Duc – Passage permanent de trams bruyants et grinçants qui incommodent très fortement les riverains directs et éloignés

G.J. Martinstraat en Hertogstraat – Aanhoudende doortocht van luidruchtige en knarsende trams die de directe en afgelegen omwonenden zeer sterk hinderen

Question/vraagréponse/antwoord

19.12.2013Mw. Carla DEJONGHE

Nood aan extra personeel voor de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek

Besoin de personnel supplémentaire pour la nouvelle bibliothèque néerlandophone

Vraag/questionAntwoord/réponse

2012

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
19.04.2012M. Pascal LEFEVRE

Emplois occupés par les Sampétrusiens dans l’administration communale de Woluwe-Saint-Pierre et nombre de chômeurs à Woluwe-Saint-Pierre

Functies bekleed door Woluwenaren in het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe en aantal werklozen te Sint-Pieters-Woluwe

Question/vraagRéponse/antwoord

2009

Date/DatumConseiller – RaadslidObjet de la question/Voorwerp van de vraag
22.10.2009Mme Claire RENSON

Déperdition d’énergie au hall de tennis du Centre sportif

Energieverlies in de tennishal van het Sportcomplex

Question/vraagréponse/antwoord