Bestrijding van overvliegen

(update 8 november 2023)

 

Indiening van een nieuwe versie van de vergunningsaanvraag op 31 oktober

Op 8 november werden we door de Vlaamse administratie geïnformeerd dat:

“Op 31 oktober 2023 heeft BAC een nieuwe projectinhoudversie aan ons overgemaakt. De bevoegde overheid heeft nu 30 dagen om deze versie na te kijken. Als de aanpassingen aanvaard worden, kan de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard worden. Hiermee zal de eigenlijke procedure starten.

Dit betekent (onder voorbehoud van het aanvaarden van de huidige projectinhoudversie door de bevoegde overheid):

 • Er wordt aan de vier gemeentes (Kortenberg, Machelen, Steenokkerzeel en Zaventem) gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren. De gehele aanvraag is dan te consulteren (en grotendeels downloadbaar) via het inzageloket. Meer info kan u lezen op Openbare onderzoeken | Omgevingsloket (omgevingsloketvlaanderen.be);
 • De nodige adviezen worden opgevraagd (met o.a. ook een adviesvraag aan het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest);
 • Binnen een termijn van 120 dagen moet minister Demir een beslissing nemen over deze vergunningsaanvraag (deze kan eventueel met 60 dagen verlengd worden).”

 De gemeente Sint-Pieters-Woluwe de documenten zal publiceren waarmee haar inwoners hun opmerkingen naar de Vlaamse administratie kunnen sturen zodra het openbaar onderzoek begint, hetzij rond 1 december. 

 

De gemeente zal deelnemen aan de mars naar Brussels Airport die op zondag 12 november wordt georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, om haar eisen te laten horen over het dossier van het intensieve overvliegen van de buurgemeenten van de luchthaven. 

Concreet zullen de demontranten vragen om:

 • Het verbod op nachtvluchten.
 • Maximaal 220.000 vliegbewegingen per jaar.
 • Een lage-emissiezone in de lucht, zodat alleen vliegtuigen met een lage CO2-uitstoot en minder lawaaierig mogen landen.
 • Geluid- en overvliegfrequentiegrenzen voor alle buurtbewoners.

 

In de praktijk:

 • Vanaf 13u samenscholing aan de uitgang van het NMBS-station Zaventem dorp (let op: niet aan het NMBS-station Brussels Airport).
 • 14u vertrek in optocht naar de luchthaven van Brussel. Afstand: 2,5 km
 • Iedereen welkom! We zorgen ervoor dat dit evenement zowel gezellig als muzikaal is. Neem uw hoofdkussen mee, want aan het einde van het evenement gaan we lekker uitslapen!
 • Einde om 16u.

Aarzel niet om mee te doen!

 

Vernieuwing van de omgevingsvergunning van de luchthaven

De omgevingsvergunning van de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal, afgegeven in 2004, vervalt in juli 2024. De exploitant heeft op 6 juli jongstleden een aanvraag voor verlenging van deze vergunning ingediend bij de Vlaamse administratie, die verantwoordelijk is voor de materie “milieu”, die onder de verantwoordelijkheid van de Gewesten valt. De administratie heeft een termijn van 30 dagen om deze aanvraag te onderzoeken om te bepalen of deze volledig is of niet. Zodra deze volledig is, wordt het volledige dossier online geplaatst. We zullen het adres vermelden waar het dossier kan worden geraadpleegd.

Nadat het dossier als “volledig” wordt beschouwd, kan het openbaar onderzoek beginnen. Volgens berichten die bij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe zijn binnengekomen, heeft de Vlaamse administratie niet de bedoeling om dit openbaar onderzoek te starten vóór eind augustus of begin september. We zullen de startdatum van dit onderzoek dagelijks volgen.

Hoewel de milieuvergunning alleen betrekking heeft op aspecten die rechtstreeks verband houden met de bevoegdheid “milieu”, wat eenvoudig kan worden samengevat als wat er op de grond op de luchthaven gebeurt – dit omvat bijvoorbeeld geen vliegroutes en windnormen – is het essentieel dat de bevolking van de gemeente zich massaal mobiliseert om al haar klachten, opmerkingen en bezwaren met betrekking tot de werking van de luchthaven aan de Vlaamse administratie kenbaar te maken.

Sint-Pieters-Woluwe en haar inwoners hebben tientallen jaren, en vooral de laatste 20 jaar, te maken gehad met intensief overvliegen, zowel bij het opstijgen als bij het landen (dit wordt hieronder op deze pagina gedetailleerd beschreven). De gemeente voert voornamelijk juridisch verweer tegen deze intensieve overvluchten, de belangrijkste manier waarop ze haar belangen verdedigt. Ze beheert dit dossier samen met haar advocaten en heeft onlangs een advocaat aangesteld die gespecialiseerd is in de Vlaamse regionale wetgeving om haar bij te staan in haar verdediging in het kader van de lopende procedure voor vernieuwing van de milieuvergunning. Deze advocaat is met name belast met het opstellen van een advies dat het College zal geven in het kader van het openbaar onderzoek, evenals met het helpen bij het opstellen van een standaarddocument dat de gemeente aan haar inwoners zal voorstellen om naar de betreffende instanties te sturen.

Om ervoor te zorgen dat uw klachten in de huidige procedure volledig worden meegenomen, is het essentieel dat iedereen die ooit met overvliegen te maken heeft gehad in uw gemeente, een persoonlijke brief of e-mail stuurt naar de instanties die het dossier beheren (de Vlaamse administratie en/of de Vlaamse Minister van Leefmilieu Zuhal Demir en/of het Vlaamse agentschap belast met milieubeheer). Deze klachten moeten niet in de vorm van een petitie worden ingediend (een document ondertekend door veel mensen). 1 persoon – 1 brief.

De gemeente zal een standaardbrief voorbereiden met een lijst van argumenten/klachten. Het staat u uiteraard vrij om de brief al dan niet aan te passen volgens uw wensen.

Het is al vastgesteld dat de klachten in het Frans kunnen worden ingediend.

Deze documenten zullen beschikbaar zijn op deze website zodra het openbaar onderzoek van start gaat (vermoedelijk eind augustus – begin september). Alle contactgegevens van de instanties waarnaar deze documenten moeten worden gestuurd, worden hier vermeld.

Tot die tijd nodigen wij u uit om uw betrokkenheid te tonen en zo aandacht te vragen voor onze situatie in deze procedure, door de volgende affiche met een QR-code die naar deze pagina verwijst, duidelijk zichtbaar aan het raam van uw woning te plaatsen.

 

Deze affiches zullen beschikbaar zijn (uiteraard gratis) bij de receptie van het gemeentehuis, op de eerste verdieping, vanaf woensdag 2 augustus van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Om u op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van het dossier, wordt u uitgenodigd om uw naam, voornaam en e-mailadres achter te laten, zonder enige verplichting (volgens de GDPR zouden deze gegevens alleen worden gebruikt in het kader van dit dossier). We rekenen op uw massale betrokkenheid!

 

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden over het overvliegdossier

"*" indicates required fields

Identiteit*
GDPR*

 

Intensief overvliegen van de gemeente: overzicht van de situatie en van de acties die ondernomen werden door de gemeente 

Globale situatie

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe wordt intensief overvlogen:

Enerzijds ondergaat ze een groot aandeel van opstijgingen vanaf Brussels Airport. Van een totaal van 115.923 opstijgingen in 2018 waren er 87.966 opstijgingen vanuit baan 25 rechts (‘R’ voor ‘right’). 41.336 opstijgingen vanuit baan 25R namen vervolgens de korte bocht naar links over Sint-Pieters-Woluwe. Dit is 47% van alle opstijgingen vanuit baan 25R en 35,65% van ALLE opstijgingen vanuit Brussels Airport.

Anderzijds ondergaat zij de landingen op baan 01. Deze baan, theoretisch gereserveerd voor “subsidiair” gebruik, d.w.z. wanneer de windomstandigheden het gebruik van de banen van het preferentieel overvliegplan niet toelaten, verzorgde in 2018 16.254 landingen op een totaal van 116.368, d.w.z. 14% van alle landingen op Brussels Airport. 10% van deze landingen vinden midden in de nacht plaats, tussen 23u00 en 6u00. Meer dan 90% van deze nachtelijke landingen zijn inbreuken op het Brusselse “lawaai”-besluit.

 

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft dus de weinig benijdenswaardige specificiteit dat zij verschrikkelijk wordt getroffen door de opstijgingen (bijna één op twee) en tegelijkertijd te lijden heeft onder de landingen, waarvan een groot deel ’s nachts en op zeer lage hoogte plaatsvinden.

Deze situatie dateert van vóór het spreidingsplan dat in februari 2014 door de Federale regering werd uitgevoerd en gedeeltelijk ongedaan werd gemaakt door de Milieustakingsvordering van 31 juli 2014.

De kwestie van overvliegen wordt geregeld door 2 beleidsniveaus. De Federale Minister van Mobiliteit is bevoegd om de vliegroutes te bepalen (door bijvoorbeeld te beslissen dat vliegtuigen die naar bestemmingen ten zuiden van België vliegen, opstijgen van baan 25 rechts en op 1700 voet linksaf slaan om hun route naar het zuiden te volgen). De Brusselse Minister van Milieu is verantwoordelijk voor de milieunormen die in Brussel moeten worden nageleefd, met name wat het overvliegen betreft. Het betreft voornamelijk de toepassing en naleving van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/05/1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer. De gemeente is niet bevoegd op het gebied van overvliegen. Alleen de Federale Minister van Mobiliteit is bevoegd om de vluchtprocedures voor vertrek en aankomst op de luchthaven te wijzigen. 

 

Juridische strijd

Om de belangen, het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van al haar inwoners te verdedigen, zowel diegenen die worden overvlogen door opstijgingen vanaf de linkerbocht als diegenen die worden overvlogen door landingen op baan 01, heeft het college de enige hefboom waarover het beschikt – de gerechtelijke hefboom – geactiveerd en in juni 2016 een rechtsvordering in eigen naam ingesteld en zich tegelijkertijd aangesloten bij de actie van het Brussels Gewest. Details van deze actie zijn hier beschikbaar. Kortom, de gemeente eist:

 1. de volledige uitvoering van de ordonnantie van de Rechtbank van eerste aanleg van 31 juli 2014, die in hoger beroep werd bevestigd;
 2. de volledige uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep van 9 juni 2005, dat voorschrijft dat het intensieve overvliegen van de dichtbevolkte wijken in de Oost-Brusselse gemeenten, met inbegrip van Sint-Pieters-Woluwe, moet worden stopgezet wegens het intensieve gebruik van de “korte bocht naar links” en het regelmatige terugsturen van landingen op baan 01;
 3. de strikte toepassing door Belgocontrol van de windnormen op de banen 25R en 25L van de luchthaven, omdat de huidige lezing van deze normen tot gevolg heeft dat een groot aantal landingen die normaal boven Vlaams-Brabant zouden worden uitgevoerd, zowel overdag als ’s nachts naar baan 01 (en dus boven de gemeenten ten oosten van Brussel, met inbegrip van Sint-Pieters-Woluwe) worden teruggestuurd;
 4. de verlenging van de zogenaamde “nachttijd” van 22u00 tot 7u00.

Ter ondersteuning van deze actie heeft de gemeente het initiatief genomen om Leefmilieu Brussel te vragen in januari 2017 een geluidsmeter te plaatsen op het chalet Balis. Het ligt in zone 1, een gebied waar de tolerantie voor vliegtuiglawaai lager is dan in zone 2 waar de geluidsmeter “Groene Corniche” staat. Het ligt duidelijk meer voor de hand om met de geluidsmeter “Balis” inbreuken op het Brusselse “lawaai”-besluit vast te stellen dan met de geluidsmeter “Groene Corniche”.

Deze actie heeft geleid tot het arrest van de Rechtbank van eerste aanleg van 19 juli 2017 waarbij de Belgische Staat is veroordeeld tot:

 1. alle duidelijke inbreuken op het “lawaai”-besluit door het gebruik van de Kanaalroute te beëindigen door de gebruiksvoorwaarden ervan te wijzigen, met inbegrip van de periode van 23u00 tot 7u00;
 2. maandelijks aan het Brussels Gewest de lijst mee te delen van de vliegtuigen die tussen 23u00 en 7u00 de kanaalroute hebben gebruikt, samen met hun respectieve geluidsquota (quotumtelling: meting van de geluidsbelasting van de vliegtuigen);
 3.  de gebruiksvoorwaarden van de kanaalroute, de ringroute en de aanvliegroute voor landingen op baan 01, voor de periode van 23u tot 7u te wijzigen;
 4. een studie te verrichten naar de effecten van de luchthavenexploitatie op de leefomgeving wat de geluidshinder betreft.

Er wordt gepreciseerd dat “voor de gehele situatie een effectenstudie moet worden uitgevoerd om op wetenschappelijke, onafhankelijke en transparante wijze de huidige activiteit van de luchthaven (in haar geheel) en de toepassing van alle luchtvaartvoorschriften en -procedures (veiligheidsmaatregelen, exploitatiebeperkingen, vliegroutes en hun gebruiksvoorwaarden, windnormen, enz.) met betrekking tot de veroorzaakte geluidsoverlast”. Dit is het eerste deel van de effectenstudie.

De effectenstudie zal het onderzoek van alternatieve oplossingen omvatten teneinde de geluidsoverlast in te dijken, rekening houdend met de essentiële veiligheidsvoorwaarde gekoppeld aan een evaluatie van de effecten op de exploitatiecapaciteit. Dit is het tweede deel van de effectenstudie.

Om ervoor te zorgen dat de specifieke situatie van de gemeente met betrekking tot het probleem van het overvliegen in aanmerking wordt genomen, heeft de gemeente een bijeenkomst met het ENVISA-bureau aangevraagd en gekregen. Ze legde hem de inhoud van deze nota uit.

Wegens de niet-uitvoering van het vonnis van 19 juli 2017 en de aanhoudende geluidsoverlast van het overvliegen heeft het Brussels Gewest op 22 juni 2018, samen met 16 gemeenten van de hoofdstad (waaronder SPW), “Bruxelles Air Libre”, Kraainem en Wezembeek, een overdrachtsprocedure tegen de Belgische Staat ingeleid.

Op 1 februari 2019 heeft de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel een arrest gewezen waarin de Belgische Staat is veroordeeld om de impactstudie uiterlijk op 3 mei 2019 in te dienen en dwangsommen te betalen bij inbreuken die tussen 23u00 en 07u00 worden gepleegd op de Kanaalroute, Ringroute en Baan 01.

De ENVISA-studie is tijdig ingediend. De betrokken partijen vonden het echter grotendeels onbevredigend. Bovendien merkten de tegenstanders van de Belgische Staat op dat de dwangsomregeling niet doeltreffend was omdat de Belgische Staat, in plaats van hem aan te moedigen alternatieven te zoeken om de inbreuken te verminderen, genoegen nam met de betaling van de dwangsommen, waarvan de maximumbedragen snel werden bereikt.

De tegenstanders van de Belgische staat stapten daarom begin 2020 opnieuw naar de rechter. Dit nieuwe hoofdstuk resulteerde in de ordonnantie van 9 december 2020 van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Door deze ordonnantie heeft de rechtbank

 • vastgesteld dat de studie duidelijk ontoereikend is en geeft een nieuwe termijn voor de voltooiing en afronding ervan (2022);
 • de inertie van de Belgische staat in deze kwestie onderstreept;
 • een regeling van (verhoogde) dwangsommen voor het kanaal, de ring en baan 01 gehandhaafd.

Uittreksel van het vonnis van 9 december 2020:

 

De Rechtbank van eerste aanleg heeft de partijen verzocht het ENVISA vóór 15 februari 2021 hun opmerkingen over het onderdeel “onafhankelijke geluidseffectenstudie” en meer bepaald over het onderdeel “cartografie” toe te zenden. De gemeente reageerde met deze nota

 

Update over de dwangsommen

Bij ordonnantie van 1 februari 2019 heeft de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel de toename van significante inbreuken (gelijk aan of groter dan 5 db ten opzichte van de in het besluit vastgestelde grenswaarden) op het “lawaai”-besluit voor de Ringroute, Kanaalroute en Baan 01 gedurende de nacht en de vroege ochtend (23u00 – 7u00) verboden ten opzichte van de in dezelfde maand in het jaar 2017 vastgestelde inbreuken. Dit verbod werd opgelegd voor een periode van 18 maanden. Om de naleving van dit verbod af te dwingen heeft de rechtbank een dwangsom opgelegd: 10.000 euro per overtreding met een maximum van 3 miljoen euro per route.

De plafonds werden bereikt voor de ringroute en baan 01 in respectievelijk september 2019 en april 2020, vóór de termijn van 18 maanden die aan de Belgische staat was toegekend.

De ordonnantie van 9 december 2020 voorzag in hetzelfde verbod op de toename van significante inbreuken ten opzichte van het besluit voor dezelfde routes. Dit verbod werd opgelegd voor een periode van 24 maanden. Aangezien de plafonds van de ordonnantie van 1 februari werden bereikt, is het plafond naar boven bijgesteld tot 5.000.000 euro voor elk van de drie routes (nog steeds 10.000 euro per dwangsom).

Voor baan 01, waar overtredingen worden geregistreerd met de BALI-geluidsmeter (geïnstalleerd op verzoek van de gemeente in 2017), werd het plafond begin 2022 bereikt. Vandaag resulteren geluidsovertredingen bij de nadering van baan 01 niet langer in dwangsommen. Toch blijven ze het voorwerp van processen-verbaal opgesteld door Leefmilieu Brussel.

Het gecumuleerde bedrag van de dwangsommen die de Belgische Staat heeft betaald in plaats van de veroordelingen uit te voeren, kan waarschijnlijk worden geschat op ongeveer 20 miljoen euro.

 

ENVISA Hoofdstuk III

In juni 2022 ontvingen alle bij de gerechtelijke procedure betrokken partijen het ENVISA-verslag met een derde hoofdstuk (LINK) om te reageren op de verzoeken van de Rechtbank.

Wij nemen het zoals het is in plaats van jaren voor de rechtbank te vechten om het te maken tot wat het had moeten zijn: een technisch en objectief voorstel voor het beheer van opstijgingen en landingen op basis van veiligheid en vermindering van lawaai en milieuverontreiniging. Deze studie is in verschillende opzichten weinig wetenschappelijk verantwoord. Voor een aantal aspecten verwijst deze studie naar nader uit te voeren studies (met name over telquota en over de gevolgen van de afschaffing van nachtvluchten). Zij is ook gebaseerd op de door de luchthaven zelf verstrekte geluidscontouren, volgens welke het onwaarschijnlijk is dat men in Sint-Pieters-Woluwe een vliegtuig hoort opstijgen. Deze studie heeft echter de verdienste dat zij scenario’s presenteert. Zij worden eerder verwacht, en de auteur van de studie heeft geen simulatie uitgevoerd om de concrete gevolgen ervan te meten. De studie had ook een mix kunnen voorstellen van de beste combinaties van maatregelen om de doelstelling van vermindering van de geluidsoverlast te bereiken.

ENVISA presenteert 9 scenario’s, onderverdeeld in 16 subscenario’s.

 1. 1a1: bocht naar links 1700 voet op de huidige 25 links
 2. 1a2: bocht naar links 700 voet op de huidige 25 links
 3. 1b1: bocht naar links 1700 voet op de 25 links 900 meter verlengd
 4. 1b2: bocht naar links 700 voet op de 25 links 900 meter verlengd
 5. 2a: verlenging van de operationele nacht van 06u00 tot 07u00
 6. 2b: verlenging van de operationele nacht van 06u00 tot 07u00 en beperking tot 16.000 nachtelijke bewegingen
 7. 2c: afschaffing van nachtvluchten
 8. 3: vermindering van de trajectspreiding
 9. 4: Vermindering van de trajectspreiding door het gebruik van de hoofdtrajecten
 10. 5: opstijging vanaf de drempel van baan 25R
 11. 6: Modernisering van de vliegtuigvloot
 12. 7: afschaffing van vrachtvluchten
 13. 8a: nieuwe naderingsprocedure voor banen 07L/R
 14. 8b: nieuwe naderingsprocedure voor banen 07L/R met toename van de dalingshoek tot 3,5°.
 15. 8c: nieuwe naderingsprocedure voor banen 07L/R met toename van de dalingshoek tot 3,5° met wijziging van de bewegingsverhouding
 16. 9: Nieuwe trajecten voor vertrekken vanuit baan 25R

 

 

Hoe dan ook, ondanks de complexiteit van het probleem en de moeilijkheid om voorstellen voor oplossingen te vinden waarover een consensus bestaat en die de door het overvliegen getroffen gemeenten niet tegenwerken, heeft de gemeente Sint-Pieters-Woluwe de federale regering in een in mei jl. (2022)  unaniem aangenomen motie verzocht onmiddellijk de maatregelen uit te voeren waarover een consensus bestaat tussen de buurtbewonersverenigingen en de betrokken partijen, namelijk:

 1. De invoering van een luchtnacht van 22u00 tot 7u00, waarin geen luchtverkeer mag vertrekken van en aankomen op Brussels Airport;
 2. De jaarlijkse limiet van de luchthaven vast te stellen op maximaal 220.000 vliegbewegingen, en zich te verzetten tegen een toename van de activiteiten van de luchthaven;
 3. Bepaalde categorieën vliegtuigen waarvan de geluidsemissie door hun model of leeftijd bepaalde drempels overschrijdt, op Brussels Airport te verbieden of te beperken (bv. beperking van het MTOW (136 ton) van vliegtuigen en vermindering van individuele geluidsniveaus);

De gemeente hamert sindsdien op deze maatregelen.

 

September 2022

In september 2022 kondigde de Federale Minister van Mobiliteit een aantal maatregelen aan:

 • Verduidelijking van de windnormen en oprichting van een onafhankelijk controleorgaan dat nagaat of de normen worden nageleefd. Deze normen bestaan echter al. Dit zijn de instructies van de Belgische staat. De vraag is dus niet of ze moeten worden verduidelijkt, maar of ze moeten worden gehandhaafd. In dit verband zou de oprichting van een onafhankelijk controleorgaan een goede zaak zijn.
 • Een verslag gevraagd aan DGTA over het gebruik van baan 01. In februari 2023 heeft de gemeente nog steeds geen nieuws over dit rapport.
 • De opstijgingen en landingen verticaler uitvoeren. De opstijgingen gebeuren al op de meest verticale manier en zijn om veiligheidsredenen aan plafondregels onderworpen. In ieder geval is deze maatregel onuitvoerbaar voor de opstijgingen.
 • Een retributie toepassen die een stimulans vormt om de vloot te vernieuwen en op minder gevoelige tijden te vliegen. Deze maatregel zal alleen de prijs van het ticket voor de gebruikers verhogen.

In december 2022 verzocht het Vlaams Gewest om de zaak opnieuw bijeen te roepen zodat de partijen een standpunt konden innemen over de gewijzigde ENVISA-studie. Het Gewest en de advocaten van de gemeente werden verzocht hun eisen te formuleren, die er hoofdzakelijk op neerkwamen dat de Staat werd gevraagd wat hij met de ENVISA-studie wilde doen.

Tijdens een hoorzitting op 15 februari heeft de Belgische Staat zijn opmerkingen ingediend. Kortom, hij is van mening dat hij de ENVISA-studie tijdig heeft afgeleverd, wat juist is, maar ook dat hij talrijke initiatieven en maatregelen heeft genomen om de geluidshinder op Brussels Airport te beheersen, zodat niet langer kan worden gesteld dat “de BELGISCHE STAAT sinds (het) arrest van 1 februari 2019 geen maatregelen heeft genomen om het probleem van de geluidshinder te beheersen” (ordonnantie van 9 december 2020, blz. 36, § 29). Hij weigert de regeling van dwangsommen te verlengen. Integendeel, het Brussels Gewest en de gemeenten zijn van mening dat de Staat geen enkele poging heeft ondernomen om het vonnis uit te voeren, maar zich ertoe heeft beperkt de dwangsommen te betalen en aan te kondigen dat er besprekingen, studies of zelfs beraadslagingen aan de gang zijn, zonder enige concrete verbintenis, noch wat de timing, noch wat de maatregelen, noch wat de resultaten betreft.

De gemeente werkt daarom momenteel op twee gebieden. De voortzetting van de juridische strijd aan de ene kant. Er kan geen sprake van zijn dat de Belgische staat de luchthaven laat functioneren terwijl de exploitatie ervan in vele opzichten in strijd is met de wet, zoals blijkt uit diverse vonnissen sinds 2005 (zie de motie waarin alle vonnissen opgesomd worden), die niet zijn nageleefd. De gemeente zet zich ook in voor de werkzaamheden van het ENVISA en/of de Belgische Staat, die zij als onvolledig beschouwt en die erin bestaan de meest waarschijnlijke maatregelen ter vermindering van de hinder vast te stellen en te evalueren, met respect voor iedereen.

 

Maart 2023

Een nieuw en zeer belangrijk hoofdstuk in het dossier over het overvliegen opent in maart 2023. Het hoofdstuk van de vernieuwing van de milieuvergunning van de luchthaven. De huidige vergunning, die in 2004 is afgegeven en 20 jaar geldig is, loopt binnenkort af en de luchthaven is bezig met het aanvragen van een nieuwe vergunning in juli 2024.

Tot nu toe is de luchthavenexploitant begonnen met informatiesessies voor de gemeenten die direct aan de luchthaven grenzen (4 gemeenten in het Vlaamse Gewest). Het Vlaamse Gewest zal de instantie zijn die de toekomstige vergunning afgeeft. De Brusselse gemeenten zijn al gewaarschuwd dat zij niet op dezelfde manier zullen worden geraadpleegd als de gemeenten rond de luchthaven. Dit is ongelooflijk, aangezien het Brussels Gewest het meest te lijden heeft onder de luchtvervuiling die de luchthaven veroorzaakt. Van de 14.500.000 (!) klachten (dit cijfer van mensen die de stap hebben genomen om een klacht in te dienen geeft waarschijnlijk slechts een klein deel van het aantal werkelijk veroorzaakte ongemakken weer) die de ombudsdienst van de luchthaven de afgelopen 21 jaar heeft ontvangen, is 85% afkomstig van Franstaligen, voornamelijk uit Brussel. Dit cijfer spreekt boekdelen. De gemeente heeft reeds aangegeven dat zij alle stappen, ook juridische, zal ondernemen om haar standpunt te doen gelden. De huidige exploitatie van de luchthaven is het voorwerp van meerdere veroordelingen in verschillende rechtbanken. Het is dan ook onredelijk om een “verlenging” van de huidige vergunning te overwegen met het argument dat deze op dezelfde wijze zal worden gebruikt. Dit levert al veel belangrijke problemen op die moeten worden opgelost en niet, integendeel, moeten worden aanvaard door een nieuwe vergunning af te geven die daaraan tegemoetkomt. Onder de acties die zij zal ondernemen, is de gemeente reeds van plan haar bevolking uit te nodigen haar opmerkingen tegen de toekomstige milieuvergunning op grote schaal kenbaar te maken, zodat het onmogelijk wordt het standpunt van Brussel te negeren.

 

De gemeente werkt deze pagina bij in functie van de evolutie van het dossier.