Werking van het College

De Schepenen worden door de Raad onder de gemeenteraadsleden verkozen (8 in onze gemeente). Iedere Schepen heeft specifieke bevoegdheden. Hierbij horen bijvoorbeeld : de rekeningen en de begrotingen, de openbare werken, de sociale zaken, de burgerlijke stand, de cultuur, de jeugd, de erediensten, het onderwijs, de mobiliteit, enz.

De Burgemeester, eerste magistraat van de gemeente, wordt niet verkozen door de Gemeenteraad maar benoemd  door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voordracht van de leden van de Gemeenteraad en in het algemeen onder de leden van de Gemeenteraad. Samen met de Schepenen, vormt hij het College van Burgemeester en Schepenen, waarvan hij de Voorzitter is. Hij is de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.

De Burgemeester is eveneens belast met :

 • de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, …
 • de ondertekening van de reglementen en ordonnanties van de Raad en het College, de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de gemeente
 • het uitvoeren van de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand
 • het handhaven van de openbare orde
 • de uitvoering van de beslissingen van de Gemeenteraad.

De Burgemeester kan, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid geheel of ten dele overdragen aan een van de Schepenen.

Samen met de Burgemeester en de Gemeentesecretaris, vormen de Schepenen het College van Burgemeester en Schepenen, beschouwd als de regering van de gemeente, belast met :

 • het verzekeren van het dagelijks beheer van de gemeente
 • de uitvoering van de eigenlijke gemeentelijke bevoegdheden (voogdij over het O.C.M.W., gunning van openbare opdrachten, …)
 • de voorbereiding van de zittingen van de Gemeenteraad en de uitvoering van de beslissingen die er worden genomen
 • het besturen van de gemeentelijke instellingen
 • het uitoefenen van de bevoegdheden die toevertrouwd werden door de hogere overheid.

De Gemeentesecretaris, die de band vormt tussen de administratie en de gemeentelijke politieke macht, is een ambtenaar door de Gemeenteraad benoemd. Hij is belast met :

 • het leiden en coördineren van de gemeentelijke diensten
 • het waarnemen van de functie van personeelschef onder het gezag van het College van Burgemeester en Schepenen
 • het leiden van het Directiecomité
 • het medeondertekenen van alle officiële stukken uitgaande van het gemeentebestuur en met name de briefwisseling
 • het waarnemen van de rol van secretaris van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen
 • de voorbereiding van de dossiers die aan deze twee organen worden voorgelegd, het opstellen van de notulen ervan en de overschrijving ervan.

Verder gaan in College van Burgemeester en Schepenen