Elektronische identiteitskaarten

Hernieuwing identiteitskaarten voor burgers met beperkte mobiliteit – dienstverlening aan huis

Update van de eID-software

Elektronische identiteitskaarten voor personen van Belgische nationaliteit

Omschrijving

De elektronische identiteitskaart vervult een dubbele rol: de houder toelaten zijn identiteit kenbaar te maken en gebruik te maken van een geauthentificeerde handtekening. De elektronische identiteitskaart maakt het voor de houder mogelijk: zijn persoonlijk dossier te raadplegen bij publieke besturen, documenten op afstand aan te vragen via een elektronisch loket, gebruik te maken van verschillende toepassingen bij openbare besturen (federaal, gewestelijk en lokaal).

 

Geldigheidsduur

 • 10 jaar
 • 6 jaar voor minderjarigen met volle leeftijd van 12 jaar, maar jonger dan 18 jaar oud
 • 30 jaar voor personen met volle leeftijd van 75 jaar of ouder

Mee te brengen documenten

 • De oproepingsbrief opgestuurd door de dienst Bevolking –behalve in geval van aanvraag op eigen initiatief
 • Een recente pasfoto met witte achtergrond in formaat 35mm x 45mm (de kwaliteitvan de foto moet voldoen aan de kwaliteitsvereisten opgelegd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie). Enkel foto’s geprint op klassiek fotopapier worden geaccepteerd. Voor meer informatie over de aanvaardingscriteria voor de pasfoto, klik hier.

Kostprijs

€26,60

Verschillende procedures

 • Spoedprocedure (1 dag): €129,90
 • Hoogdringende spoedprocedure (4u30) met gecentraliseerde afgifte op FOD Binnenlandse Zaken (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel – ingang via Warandeberg 2): €165,20. De aanvraag moet vóór 15.00 uur worden ingediend. Kaarten die na 15.00 uur en/of op zaterdag, zondag of feestdagen worden aangevraagd, worden de volgende werkdag geleverd.

Pin- en pukcode

In geval van verlies van de pin- en/of pukcode, bestaat de mogelijkheid om telefonisch een nieuwe code aan te vragen bij de dienst Identiteitskaarten (02/773.05.46) of online

De verwerkingstijd bedraagt 2 weken. De kostprijs bedraagt €10,00.

Gegevens

De gegevens hernomen op de identiteitskaart zijn tweeërlei:

 • De zowel met het blote oog zichtbare als elektronisch leesbare gegevens van persoonlijke aard betreffen: de naam, de eerste twee voornamen, de eerste letter van de derde voornaam, de nationaliteit, de geboorteplaats en -datum, het geslacht, de plaats van afgifte van de kaart, de begin- en einddatum van de kaart, de houder van de kaart, de handtekening van de houder en van de gemeentelijke ambtenaar, het identificatienummer van het Rijksregister.
 • De elektronisch leesbare gegevens van persoonlijke aard betreffen: de identificatie- en handtekeningssleutels, de identiteits- en handtekeningscertificaten, de geaccrediteerde certificatiedienstverlener, de informatie nodig voor de authentificatie van de kaart en voor de beveiliging van de elektronisch leesbare gegevens voorkomend op de kaart en voor het gebruik van de bijhorende gekwalificeerde certificaten, de hoofdverblijfplaats van de houder.

Let op: voor niet-ingezetenen (geregistreerd bij een diplomatieke/consulaire post) geldt een toeslag van 10 euro.

 

Elektronische identiteitskaarten voor burgers van de Europese Unie

Omschrijving

De EU-burger beschikt over de mogelijkheid om zijn documenten onder elektronische form te verkrijgen: E of E+ kaart. Het bezitten van dergelijke kaart is niet wettelijk verplicht.

Praktisch: om te reizen binnen de Schengenruimte moet een EU-burger uitsluitend in het bezit zijn van de relevante documenten uit zijn thuisland (internationaal paspoort of nationale identiteitskaart). 

Kostprijs: €26,60

Procedure

 • Spoedprocedure (1 dag): €129,90

Pin- en pukcode

In geval van verlies van de pin- en/of pukcode, bestaat de mogelijkheid om telefonisch een nieuwe code aan te vragen bij de dienst Vreemdelingenzaken (02/773.05.49).

De verwerkingstijd bedraagt 2 weken. De kostprijs bedraagt €10,00.

 

Let op: voor niet-ingezetenen (geregistreerd bij een diplomatieke/consulaire post) geldt een toeslag van 10 euro.

 

Elektronische identiteitskaarten voor niet EU-burgers

Omschrijving

Naargelang de modaliteit van het verblijf worden verschillende kaarttypes afgeleverd:

 • model A: inschrijvingsbewijs bevolkingsregister – tijdelijk verblijf
 • model B: inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister
 • model K: Verblijfsvergunning lange termijn
 • model L: Permanent Verblijfsvergunning

Kostprijs: €26,60

Procedure

 • Spoedprocedure (1 dag): €129,90

Pin- en pukcode

In geval van verlies van de pin- en/of pukcode, bestaat de mogelijkheid om telefonisch een nieuwe code aan te vragen bij de dienst Vreemdelingenzaken (02/773.05.49).

De verwerkingstijd bedraagt 2 weken. De kostprijs bedraagt €10,00.

 

Opmerking geldig voor EID, Kid’s ID, EID not BE

Vanaf 1ste Juni 2018, zal een EID, bij verlies, diefstal of vernietiging onmiddelijk geannuleerd worden, en zullen de elekronische functies niet meer geschorst worden gedurende zeven dagen, maar onmiddelijk ingetrokken worden.