Parkeerboete – Bezwaar

Instructies

Overeenkomstig artikel 10 van het retributiereglement betreffende het gemeentelijke parkeerbeleid wordt het bezwaar gericht:

  • hetzij per brief via Post aan de dienst Parkeerbiljetten, Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Brussel. Het moet ondertekend en gemotiveerd zijn door de retributieplichtige of zijn vertegenwoordiger;
  • hetzij per mail via het verplicht formulier, volledig ingevuld en ondertekend.

Het bezwaar moet ingediend worden, op straffe van verval, binnen een termijn van 3 maanden te tellen vanaf de datum van de opstelling van het parkeerbiljet.

Bezwaarformulier betreffende een parkeerretributie (PDF)

Bij gebreke van dit volledig ingevuld en ondertekend formulier, is het bezwaar onontvankelijk.