Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Tel : 02/773.05.78 – Fax : 02/773.18.18
sac@woluwe1150.irisnet.be
Op afspraak

 

Op 26.05.2020 heeft de Gemeenteraad de Politieverordening houdende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ter uitvoering van het Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, om de naleving te verzekeren van de maatregelen afgekondigd door de bevoegde autoriteiten met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 door middel van gemeentelijke administratieve sancties.

Omzendbrief 06/2020 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van Beroep is bij deze verordening gevoegd.

 

Sluikstorten, illegaal en gevaarlijk parkeren, graffiti, hondenpoep, vuilnisbakken buitenzetten buiten de toegestane uren, nachtlawaai, niet toegestane bezetting van de openbare weg … de lijst van de verschillende types overlast die binnen de gemeente aanwezig kunnen zijn is lang. Op 21.01.2020 keurde de gemeenteraad het nieuwe algemene politiereglement goed. Voortaan is voor alle 19 Brusselse gemeenten één en hetzelfde politiereglement van kracht. Dit reglement heeft betrekking op de verschillende types van overlast die strafbaar zijn met een gemeentelijke administratieve sanctie (SAC) die tot 350 euro kan oplopen, en die door de gemeentelijke vaststellende ambtenaren vastgesteld worden.

Algemene politiereglement

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken – meerderjaringen

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken – minderjaringen

Op 21 maart 2017 heeft de gemeenteraad ook het Bijzonder Politiereglement inzake overlast op het openbaar vervoer aangenomen. Dit reglement is in de 19 Brusselse gemeenten hetzelfde.

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer

 

Inbreuken worden ofwel door politieagenten, ofwel door een vaststellende ambtenaar vastgesteld. De vaststellende ambtenaar is een agent van de gemeente die door de gemeenteraad gemachtigd en beëdigd is om inbreuken vast te stellen. Agenten moeten een speciale opleiding volgen om vaststellend ambtenaar te kunnen worden en moeten tevens beantwoorden aan bijzondere voorwaarden opdat zij deze functie kunnen uitoefenen.

De vaststellende ambtenaren dragen geen specifiek uniform, ze behoren tot verschillende gemeentediensten: parkeerwachten (groen uniform), agenten van de dienst Netheid (oranje uniform), agenten van de dienst Openbare Wegen (zonder uniform) etc. De vaststellende ambtenaren moeten echter wel steeds in het bezit zijn van een legitimatiebewijs.

De vaststellende ambtenaren zijn de link met de gemeente en haar inwoners. Zij waken erover dat de gemeente net, aangenaam en leefbaar is voor allen. De functie van deze ambtenaren blijft ten alle tijde een preventief, informatief en hartelijk karakter te behouden.

Eenmaal een inbreuk wordt vastgesteld, wordt dit doorgegeven aan de sanctionerende ambtenaar. Deze analyseert het dossier en beslist of hij al dan niet overgaat tot waarschuwing of vervolging van de overtreder.

De gemeentelijke administratieve sancties kunnen oplopen tot €350,00. Wat betreft de parkeerovertredingen, heeft de sanctionerende ambtenaar geen beoordelingsvrijheid, hij moet de boetes opleggen zoals die worden bepaald in de Wegcode. Op heden bedragen de boetes €58 (inbreuken van eerste categorie), €116 (inbreuken van tweede categorie) of €330(inbreuken van derde categorie).

Indien u zelf een inbreuk vaststelt (sluikstorten, wild parkeren etc.), aarzel dan niet de Juridische Dienst te contacteren (02/773.05.78), of mail naar sac@woluwe1150.irisnet.be. Uw opmerkingen worden zo snel mogelijk behandeld.