Noodplanning

Contactpersoon: Loïc Prégardien : lpregardien@woluwe1150.be

Elke gemeente moet een veiligheidscel hebben die instaat voor de noodplanning. Onder andere het opstellen van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampoefeningen en het informeren van de bevolking, moet ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

Ook in uw gemeente kunnen er zich rampen voordoen. Een ontploffing, een giftige gaswolk die vrijkomt, een zware brand in een school of kribbe.

 

Wat doet de overheid?

Bij een ramp moet de hulpverlening zo snel mogelijk kunnen starten. Het gaat immers om mensenlevens. Het is minstens zo belangrijk dat de samenwerking en communicatie tussen de verschillende hulpdiensten vlot verloopt. Om dit te bevorderen, beschikt de gemeente over een algemeen nood- en interventieplan (ANIP). In dit ANIP wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Indien er zich een ramp voordoet, richt de gemeente een crisiscentrum op waarin de nodige beleidsbeslissingen genomen worden, bv. algemene coördinatie noodhulp, evacueren, welke opvangcentra, informatie aan bevolking en pers, … De coördinatie op het terrein gebeurt door de CP-OPS (commandopost operaties).

Ook preventief werkt de gemeente aan uw veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico’s. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden. Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen wordt de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.

Algemeen Nood- en Interventieplan

 • Algemeen
Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten …) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel (CP-OPS) optreden op gemeentelijk niveau.
 • Wat staat er in dit plan?
  • een overzicht van de soorten rampen en zware ongevallen die in onze gemeente kunnen voordoen
  • een overzicht van diensten, instanties en organisaties die bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen kunnen worden betrokken
  • een alarmeringsschema
  • de hoofdlijnen tot de organisatie van een rampbestrijding
  • de hoofdlijnen met betrekking tot het waarschuwen van de bevolking
  • de hoofdlijnen met betrekking tot opvang en bescherming van de bevolking en slachtoffers
  • de hoofdlijnen tot het organiseren van oefeningen
Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten eveneens weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot brandgevaar, firma’s die bij een grotere ramp extra materiaal kunnen leveren, …). De gemeente probeert deze gegevens in het ANIP actueel te houden door jaarlijks een update te doen.
Ook jouw bedrijf of instelling kan opgenomen zijn in deze database. Wanneer dit het geval is, vragen wij om elke wijziging van de opgenomen gegevens te melden aan de dienst noodplanning. Wanneer je nog niet door het gemeentebestuur gecontacteerd bent en toch vindt dat om een of andere reden (als risicobedrijf, gelegen nabij een risicovol bedrijf, leveren van hulpmiddelen,.. ) jouw bedrijf of instelling opgenomen zou moeten worden, kan je de dienst ook contacteren.