Stedenbouwkundige inlichtingen

02/773.06.60 – ru@woluwe1150.be

Aanvraagformulier voor stedenbouwkundige inlichtingen 

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) werd gewijzigd bij de ordonnanties van 3 april 2014 en van 8 mei 2014 met betrekking tot stedenbouwkundige inlichtingen en onroerende publiciteit.

De stedenbouwkundige inlichtingen kunnen in twee groepen ingedeeld worden:

 • De ‘kleine stedenbouwkundige inlichtingen’: bedoeld in de punten 1° tot 7° van lid 2 van artikel 175 van het BWRO.
  Het gaat om de inlichtingen die tot op vandaag verschaft werden, nog van toepassing en waaraan het eventuele bestaan van een rooilijnplan toegevoegd wordt (punt 7°).
  Deze ‘kleine SI’s moeten meegedeeld worden ‘aan wie erom verzoekt’. Tot deze groep behoren ook de verhuurders die hun goed te huur stellen voor een periode van meer dan 9 jaar en die verplicht zijn om de SI’s in de hieraan verbonden onroerende publiciteit te vermelden (BWRO, art. 281).
 • De ‘grote stedenbouwkundige inlichtingen’: bedoeld in de punten 1° tot 3° van lid 3 van artikel 275 van het BWRO en te verschaffen vanaf 1 november 2014 (vervangen door de punten 1° tot 4°, te vermelden vanaf de inwerkingtreding van het toekomstige uitvoeringsbesluit).
  Het betreft nieuwe inlichtingen zoals de toelatingen die van toepassing zijn, de geoorloofde aanwendingen, de vaststellingen van overtredingen, enz., die onderzoek en een grondigere analyse door de bestuurlijke overheid vergen.
  Deze ‘grote SI’s’ dienen meegedeeld te worden ‘aan iedere houder van een zakelijk recht op een onroerend goed, alle personen die deze houder machtigt of een mandaat geeft, evenals iedere persoon die een rol speelt bij de overdracht van een onroerend goed‘. De betreffende handelingen zijn dus de verkopen en daarmee gelijkgestelde operaties (erfpacht, opstalrecht). De verhuur wordt niet bedoeld (want die kent geen reële rechten toe en houdt geen ‘overdracht van een onroerend goed’ in strikte zin in).

De onroerende publiciteit (BWRO, art. 281);

 • Artikel 281 van het BWRO – De onroerende publiciteit opgelegd aan vastgoedmakelaars en particulieren: het betreft stedenbouwkundige informatie die ‘iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt’ moet aangeven in de hieraan verbonden onroerende publiciteit (onder meer de SI’s die in artikel 275 bedoeld worden), vóór die akten.