Vellen van bomen

Procedure van stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van hoogstammige bomen

Voor elke velling van een boom is er een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 

Voor meer informatie, contacteer :

Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis

Charles Thielemanslaan, 93 – 2e verdieping

Tel : 02/773.06.32 – stedenbouw@woluwe1150.be 

Voor het kappen van hoogstammige bomen (40 cm omtrek op 1,5 m boven de grond en 4 m hoog) is een voorafgaande toelating nodig en dus een stedenbouwkundige vergunning.

Nieuw ! Vanaf nu kan u uw vergunningsaanvragen online indienen en opvolgen via het MyPermit-platform

Uw gemeente wordt lid van het gewestelijke platform MyPermit stedenbouw, zodat u uw eigen uw stedenbouwkundige verguningsaanvragen kan indienen en de voortgang van uw dossiers online kan opvolgen.

MyPermit, aangeboden door urban.brussels, biedt aanvragers een eenvoudig, 100% elektronisch proces voor het indienen en opvolgen van hun aanvragen, met stapsgewijze begeleiding doorheen de aanvraagprocedure.  Er zijn ook samenwerkingsmechanismen beschikbaar om het delen van informatie tussen aanvragers en hun architecten te vergemakkelijken.

Het MyPermit-platform zal in de loop van de tijd evolueren; verbeteringen op basis van uw feedback zijn al gepland.

MyPermit : https://mypermit.urban.brussels/home

 

In bijlage vindt u het in te vullen formulier (4 exemplaren) om uw aanvraag voor het kappen van bomen in te dienen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Het formulier bevat een reeks bij te voegen bijlagen:

  • Fotoverslag in 4 exemplaren – minimaal 4 kleurenfoto’s
  • Liggingsplan in 4 exemplaren
  • Inplantingsplan met aanduiding van de plaats van de genomen foto’s in 4 exemplaren, gedateerd en gesigneerd.
  • Betalingsbewijs van de dossierkosten in 1 exemplaar
  • Eigendomsbewijs in twee exemplaren

Het is belangrijk om te specificeren welke boom het is (soort, hoogte, geschatte leeftijd) en welke herbeplantingsmaatregel(en) gepland zijn om het verlies van deze boom te compenseren. Deze informatie moet worden verstrekt in de vakken 3 en 9 van het aanvraagformulier.

De te kappen boom(bomen) moet(en) op het inplantingsplan worden aangegeven en de genomen foto’s moeten worden genummerd.
De afstanden tot de mandelige grenzen moeten ook worden aangegeven.

De MyBrugis applicatie kan u helpen met het liggingsplan en het inplantingsplan.

Voor elke aanvraag voor het vellen van een boom moet een belasting van 51,00 EUR worden betaald per gekapte boom, met een maximum van 350,00 EUR. De minimale belasting van 51,00 EUR om het dossier aan te maken, moet worden betaald op het moment van de aanvraag en wordt niet terugbetaald als de aanvraag wordt geannuleerd of geweigerd.

De 51,00€ voor administratiekosten moeten worden betaald op de rekening van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe IBAN BE75 091021196751 – BIC: GKCCBEBB – met de mededeling: PU + adres van de woning waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

Ten slotte moet het eigendomscertificaat (15€) worden aangevraagd bij:
FOD Financiën – Eigendomsbewijzen Regentschapsstraat 54 – 1000 Brussel 02/577 42 30 (9u00 – 12u00) – rzsj.bureau.bruxelles5@minfin.fed.be

De aanvraag kan per e-mail worden ingediend en u ontvangt de documenten (2 kopieën van het certificaat) binnen 2 tot 3 weken per post.

Wij informeren u dat het, overeenkomstig artikel 68 van de ordonnantie van 1 maart 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake natuurbehoud, verboden is om bomen te snoeien met gemotoriseerd gereedschap en bomen te vellen tussen 1 april en 15 augustus. Afwijkingen zijn mogelijk afhankelijk van het belang van duidelijke veiligheidsredenen.