REGLEMENT BETREFFENDE DE AANLEG EN HET BEHEER VAN CARSHARING-STANDPLAATSEN

 

REGLEMENT BETREFFENDE DE AANLEG EN HET BEHEER VAN CARSHARING-STANDPLAATSEN (AUTODELEN) OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE

SINT-PIETERS-WOLUWE

 

Overwegende de beraadslaging van de Gemeenteraad van 20.11.2008 die aan het bedrijf Optimobil, operator van carsharing, de ontwikkeling en de tot stand koming financieel werden gedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot 2011 over een monopolie beschikte, parkeerplaatsen op haar grondgebied gratis ter beschikking stelt ;

Overwegende dat het bedrijf Zen Car, onderneming van carsharing (autodelen) die 100 % elektrische voertuigen ontwikkelt en die ook financieel is gedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zich in Brussel wil vestigen ; dat in dit opzicht het bedrijf Zen Car een aanvraag ingediend heeft op 11 december 2012 bij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe om carsharing-standplaatsen te mogen plaatsen op haar grondgebied ;

Overwegende dat carsharing een gunstige invloed heeft op de mobilteit (moedigt het rationeel gebruik van de wagen aan), op de inrichting van de openbare ruimte (minder druk op het parkeeraanbod) en op de omgeving (aanzet tot andere transportmethodes) ;

Overwegende dat er verschillende operatoren aanwezig zijn, is het essentieel om een reglement op te stellen dat een billijk beheer van alle operatoren en waarborgen biedt voor een kwalitatieve dienst vanwege alle operatoren ;

Overwegende dat het project tot parkeerbeleid van het gewestplan, met objectief tot het vereenvoudigen en harmoniseren van de parkeerregels in de 19 brusselse gemeenten, beschikt dat enkel de operatoren van autodelen erkend door het Parkeeragentschap zullen kunnen genieten van de parkeervoordelen aangeboden door genoemd plan ; dat de erkenningscriteria op gewestelijk niveau zullen bepaald worden in een uitvoeringsbesluit, maar nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad ;

Dat het gewestplan eveneens voorziet dat de gemeenten een actieplan carsharing 2020 moeten uitwerken, overeenkomstig het gewestelijk doel tot groei van de carsharing ;

Overwegende dat in afwachting van de in werking treding van het gewestplan van parkeerbeleid, de verwezenlijking en de goedkeuring van de gemeentelijke actieplannen en de in werking treding van het besluit die de gebruiksmodaliteiten van de parkeerplaatsen voorbehouden aan de operatoren van voertuigen met gedeelde motor, het raadzaam is dat de gemeente de aanvragen verbonden aan de plaatsing van de carsharing-standplaatsen op haar grondgebied door de goedkeuring van een reglement, voorziet ;

Gelet op het ministerieel besluit van 09.01.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, dat stelt dat “de parkeerkaart voor autodelen enkel betrekking kan hebben op voertuigen die via de bemiddeling van een vereniging voor autodelen aangewend worden voor autodelen of op voertuigen die door een vereniging voor autodelen aan meerdere van haar leden ter beschikking worden gesteld. De vereniging moet een door het gemeentebestuur erkende vereniging voor autodelen zijn.

De Gemeenteraad bepaalt de bijkomende erkenningsvoorwaarden en stelt de erkenningsprocedure vast”;

Dat de gemeente de eisen dient te bepalen aan dewelke de operatoren van autodelen moeten beantwoorden om toegelaten te worden om zich te vestigen in de openbare ruimte van de gemeente ;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;

 

BESLIST :

 

Artikel 1 – Definitie

 

Het begrip « Carsharing/Autodelen » wordt bepaald overeenkomstig artikel 2.50 van het Koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de verkeerspolitie en het gebruik van de openbare weg, namelijk : « het systematisch gebruik en het om beurten door vooraf bepaalde personen van één of meerdere auto’s tegen betaling door middel van een maatschappij van autodelen, met uitzondering van het gebruik van voertuigen bestemd voor verhuur of huurkoop. »

 

Artikel 2 – Vergunning

 

Het College van Burgemeester en Schepenen mag de plaatsing van carsharing-standplaatsen op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe toelaten, overeenkomstig de bepalingen van het verkeersreglement betreffende het parkeren voorbehouden voor carsharing, en aan de voorwaarden van dit reglement.

Voor gewestwegen is de vergunning van de gemeente onderworpen aan de toestemming van de overheid die de weg beheert.

De vergunning wordt afgeleverd ongeacht en onder voorbehoud van het eerbiedigen van de verplichtingen en vergunningen voorzien door bijzondere reglementeringen, met name de stedenbouwkundige reglementeringen.

De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar, behalve mits voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de gemeente.

 

Artikel 3 – Voorwaarden

 

Om een vergunning te verkrijgen om zich te vestigen op het openbaar domein moeten de carsharing-operatoren beantwoorden aan de volgende vereisten :

 • Hun voertuigen 24/24 uur en 7/7 dagen ter beschikking stellen van de reizigers ;
 • Beschikken over een centrale reservatiedienst of een website die reservatieaanvragen registreert  en de gebruikers informeert over de opening, tijdelijke en definitieve sluiting van standplaatsen en wijzigingen van tarieven of diensten ;
 • Een eenvoudige en doeltreffende service verlenen aan de gebruiker (directe toegang tot het voertuig, mogelijkheid om minder dan 15 minuten voor gebruik te reserveren ; elektronische tank-of voedselkaart inbegrepen, gebruikstarieven berekend in verhouding tot de reserveringstijd en/of het aantal afgelegde kilometers rekening houdend met alle werkingskosten, verzekering, brandstof, schoonmaak, onderhoud, depannage) ;
 • Reclame aan de buitenkant van de voertuigen en op de Carsharing-standplaatsen is verboden. Alleen vermeldingen met betrekking tot de autodelen, de naam van de operator en de sponsor(s) van de operator zijn toegelaten. De vermeldingen met betrekking tot de naam van de sponsor(s) zullen de maximale afmeting van 1500 cm2 per voertuig moeten respecteren.
 • Beschikken over voertuigen die makkelijk uiterlijk herkenbaar zijn door een onderscheidend teken op het koetswerk ;
 • Gelijke toegang tot de dienst bieden aan alle natuurlijke- of morele personen die zich op voorhand identificeren  ;
 • Beschikbaarheid van de dienst garanderen : de operator moet garanderen dat er voldaan wordt aan 90 % van de reservaties die 24 uur op voorhand gemaakt worden ;
 • Financiële transparantie : de operator moet de gemeente éénmaal per jaar een activiteitenrapport voorleggen, dat de boekhoudkundige balans en zijn jaarrekening, de prijsevolutie, voor de gemeente of het gewest, omvat en alle andere aanvullende financiële informatie die de gemeente nuttig acht;
 • Transparante werking : de operator moet éénmaal per jaar zijn balans overhandigen die minstens de volgende informatie moet vermelden : de bezettingsgraad per standplaats en per voertuig, het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per gebruiksbeurt, de gemiddelde duur van de reservaties, de gemiddelde jaarlijkse uitgave per gebruiker (niet-nominatief), het percentage positieve en negatieve antwoorden op de reservervatieaanvragen en alle aanvullende informatie die de gemeente nuttig acht ;

 

De aanvrager levert alle nuttige documenten die de gemeente opvraagt om te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden van dit reglement.

De hierboven beoogde voorwaarden zijn cumulatief. Het niet-respecteren ervan heeft de weigering of de intrekking van de toelating, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen, tot gevolg.

 

Artikel 4 – Vergunningsaanvraag

 

De vergunninsaanvraag moet het volgende bevatten :

 • Juridische vorm, naam van de vennootschap, maatschappelijke zetel, hoedanigheid van de ondertekenaar van de aanvraag ;
 • Kopij van de bekendmaking van de statuten of eensluidend verklaarde kopij in overeenstemming met de bekendmaking van de statuten ;
 • Nominatieve lijst van de beheerders, bestuurders of personen die de operator mogen aanwerven en kopij van hun benoeming ;
 • Verklaring onder ede die bevestigt dat de aanvrager beantwoordt aan alle vereiste criteria in het hierboven vermelde artikel 3 ;
 • In voorkomend geval, de gedetailleerde plannen van de voorstellen  tot inplanting van de standplaatsen.

De vergunningssaanvraag moet schriftelijk ingediend worden in drie exemplaren bij de gemeente van Sint-Pieters-Woluwe, afdeling openbare werken, Charles Thielemanslaan 93, 1150 Brussel.

 

Artikel 5 – Standplaatsen

 

De plaatsen geschikt voor een carsharing-standplaats zijn bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief of voorstel van de operator.

Zij moeten te voet minimum 100 meter verwijderd zijn van een ander carsharing-standplaats.

De inplanting van de standplaats en het juiste aantal standplaatsen wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen in functie van de bijzondere bepaling van de plaats, de goede plaatselijke aanleg en de openbare orde (openbare veiligheid, gezondheid, betrouwbaarheid en rust).

De plaatsen die de minste hinder met zich meebrengen voor het geheel van de weggebruikers, voor de omwonenden en voor de parkeerplaatsen voorbehouden voor het publiek, zullen met voorrang gekozen worden.

De vergunningen zullen afgeleverd worden volgens chronologische volgorde van de indiening van de aanvragen.

 

Artikel 6 – Aanleg en onderhoud van de standplaatsen

 

De overheid die de weg beheert neemt, op haar kosten, de reglementaire signalisatie van de carsharing-standplaatsen, namelijk het reglementaire bord en de markering, ten hare laste.

De aanleg van de carsharing-standplaatsen wordt gedaan op kosten en risico van de operatoren en onder voorbehoud van de rechten van derden. In deze hoedanigheid zijn de aanlegkosten (waarvan de elektrische palen), uitbatingskosten en onderhoudskosten van de standplaatsen uitsluitend ten laste van de operatoren.

 

Artikel 7 – Properheid

 

De operatoren moeten er verplicht voor zorgen dat hun voertuigen en de standplaatsen die ze innemen permanent in een perfect propere staat gehouden worden en perfect functioneren. Zij gaan binnen de 24 uur in op vragen van de gemeentelijke of gewestelijke overheid. Voor de vervanging van materiaal wordt een termijn van 7 dagen toegestaan.

 

Artikel 8 – Vrijstelling van de belasting betreffende parkeren op de openbare weg

 

Overeenkomstig het belastingsreglement van 17.12.2012 betreffende het parkeren op de openbare weg, worden de duidelijk identificeerbare firmawagens voor carsharing, vrijgesteld van de belasting betreffende het parkeren op de openbare weg, eender in welke zone.

 

Artikel 9 – Duur van de vergunningen

 

De vergunningen uitgereikt door het College van Burgemeester en Schepenen blijven 3 jaar geldig vanaf hun bekendmaking en worden stilzwijgend verlengd, indien er drie maanden voor de vervaldag geen aangetekende brief ontvangen wordt die de vergunning opzegt.

Wegens redenen van openbaar nut (veiligheid, gezondheid, uitvoeren van werken, aanpassing van de ruimtelijke ordening, enz.) mag het College van Burgemeester en Schepenen, zonder kosten ten hare laste, de vurgunning opschorten of beëindigen of de verplaatsing vragen van een standplaats, na opzegperiode van één maand.

In noodgevallen kan deze opzegperiode verminderd worden tot 24 uur.

Op het einde van de vergunning moet de operator op zijn kosten en eigen risico, de carsharing-standplaatsen alsook alle toebehoren, wegnemen en het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat herstellen.

In deze veronderstelling bepalen de gemeente en de operator in onderling overleg dat de weghalingstermijn, indien er geen akkoord is, alle standplaatsen moeten weggehaald worden binnen een termijn van 7 maanden, volgens de vervaldag van de vergunning.

Indien de operator niet overgaat tot het weghalen van de carsharing-standplaatsen binnen de hierboven vermelde termijn, behoudt de gemeente zich het recht om zelf over te gaan tot het weghalen, op kosten en risico van de operator, na voorafgaandelijke ingebrekestelling.

 

Artikel 10 – Wijziging in de toestand van de operator

 

Bij elke wijziging in de toestand waardoor de in artikel 3 bepaalde vergunningscriteria, niet meer worden eerbiedigd, moet de operator onmiddellijk de gemeente verwittigen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 

Enkel de operator is aansprakelijk voor de schade die zou kunnen veroorzaakt worden aan de gemeente of aan eender wie, om welke reden ook, door de aanleg en de uitbating van de carsharing-standplaatsen.

 

Artikel 12 – Sancties

 

Op elk moment kan de gemeente de vergunning schorsen of intrekken indien de titularis van de vergunning de voorwaarden, bepaald in dit reglement, niet meer eerbiedigt.

De overtreder kan beboet worden met een administratieve boete voor elke vastgestelde inbreuk op dit reglement, overeenkomstig artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet.

 

Artikel 13 – Reeds bestaande standplaatsen

 

Dit reglement berokkent geen nadeel aan de carsharing-standplaatsen toegekend door de gemeente aan de carsharing-operatoren, voor de inwerktreding van het reglement.

 

Artikel 14 – Bevoegde rechtbanken

 

In geval van geschillen en bij gebreke aan een minnelijke schikking zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd en het belgisch recht van toepassing.