Verkiezingen 2024

De gemeentelijke en provinciale verkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen: inschrijving voor buitenlandse kiezers (EU en niet-EU)

Op zondag 13 oktober 2024 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Buitenlandse burgers (Europese en niet-Europese) die in België wonen en 18 jaar oud zijn, mogen in bepaalde gevallen ook deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen.

In tegenstelling tot de Europese verkiezingen mag u, als u zich hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in België, nog steeds stemmen voor de lokale verkiezingen in uw land van herkomst.

Hoe?

U moet zich inschrijven op de kiezerslijst door een aanvraagformulier in te vullen.

U kunt uw inschrijving aanvragen:

Voorwaarden:

  • Ingeschreven (of vermeld) zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van uw woongemeente in België. Aan deze voorwaarde moet uiterlijk op 1 augustus 2024 zijn voldaan.
  • Leeftijd: om kiesgerechtigd te zijn, moet u op de verkiezingsdatum (13 oktober) minstens 18 jaar oud zijn.
  • Stemgerechtigd zijn: u mag u niet in een van de gevallen van uitsluiting of opschorting van het kiesrecht bevinden waarin de Belgische wet voorziet. Bovendien mag u in uw land van herkomst uw stemrecht niet zijn ontnomen door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing.
  • Als u onderdaan bent van een land buiten de Europese Unie: in dit geval moet u aan twee extra voorwaarden voldoen:
  • Op het moment dat uw een aanvraag indient om u als kiezer te laten inschrijven, moet u al 5 jaar ononderbroken officieel in België verblijven op basis van een wettelijke verblijfsvergunning. U moet dus uiterlijk sinds 31 juli 2019 legaal in België verblijven om u te kunnen inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  • Een verklaring ondertekenen waarmee u zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring maakt deel uit van het online en papieren inschrijvingsformulier.

Uiterste datum:

Het verzoek om te worden opgenomen in het kiesregister voor de Gemeenteraad moet uiterlijk op 31 juli 2024 worden ingediend.

Ik ben ingeschreven, wat dan?

Het gemeentebestuur zal uw verzoek onderzoeken. Als u goedgekeurd bent als kiezer, ontvangt u een officiële bevestiging van de gemeente.

In België is stemmen verplicht voor alle kiezers van meer dan 18 jaar.

Dit betekent dat u, zodra u ingeschreven bent om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, wettelijk verplicht bent om op 13 oktober 2024 naar de stembus te gaan.

Als u op een later tijdstip niet meer wilt deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, mag u een aanvraag indienen om uw inschrijving in te trekken bij de gemeente waar u woont. Dit verzoek mag echter niet worden ingediend tussen 1 augustus 2024 en de datum van de verkiezing, 13 oktober 2024.

Als u in het verleden al ingeschreven bent geweest op de kiezerslijst voor gemeenteraadsverkiezingen (bijvoorbeeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 of 2018) en België in de tussentijd niet verlaten hebt, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden en blijft geldig voor alle toekomstige gemeenteraadsverkiezingen.